طرح اعتقادی بصائر 
 ضرورت طرح

رشد بی حد اطلاعات زشت و زیبا، دروغ و راست، در اشكال مختلف رسانه، همگی ما را به شك و تردید انداخته است. دیگر كودك و پیر هم هدف شیاطین جن و انسی هستند؛ و هر كس را به جذابیت های متناسب خود می فریبند و به دوستان گمراه خود پیوند می دهند. اهل علم و فضل را به جدایی قرآن و عترت علیهم السلام می خواند و اهل كسب و كار را به فتنه ی مال و ربا. باران شبهات و سوالات مغرضانه ی دینی بر سر همگی ما می بارد. ضعف آشنایی با علوم اعتقادی و كم همتی در علم جویی ماست كه سیلابش هر نهال جوان و درخت كم ریشه ای را به راحتی از جا می كند.
یادمان نرود كه دوران جنگ سرد و پنهانی شیطان با اهل توحید تمام شده و او آشكارا به جبهه ی ما نفوذ كرده و دیگر خاكریزی مابین نداریم. خیلی ها سلاح بر زمین گذاشته اند و دست تسلیم بر آسمان!
با تمام سی