جوایز
از آغاز به کار طرح بصائر تشویق دانشجویان برتر و برگزیده جزء اولویت های دست اندرکاران طرح بوده است. به دین منظور در پایان هر دوره براساس نظام مشخصی دانشجویان ارزیابی و از نفرات برتر و برگزیده تقدیر به عمل می آید.
هر دانشجو بر اساس میزان حضور، نتایج آزمونک های كلاسی و بعضا آزمون نهایی همچنین پاسخ به سئوالات متون منتخب (کتابخوانی) دارای امتیازی خاص خواهد شد.
  •  30 امتیاز حضور كامل و بدون تاخیر
  •  30 امتیاز پاسخ به سؤالات متون منتخب
  •  30 امتیاز آزمونک ها و آزمون نهایی
  •  10 امتیاز تحقیق و پژوهش
برای نفرات برتر هر دوره جوایز زیر اعطا می گردد:
  • كمك هزینه سفر زیارتی به عتبات عالیات
  • کمک هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
  • کمک هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
لیست و رتبه افرادی که تاکنون موفق به دریافت جوایز شده اند به شرح زیر می باشد.

جوایز همایش 14 آبان 95
ردیف نام و نام خانوادگی جایزه
1 حجت الاسلام حسینی هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
2 جناب آقای مهدی علوی هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
3 جناب آقای حسین آزادی هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
4 جناب آقای محسن خیری هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
5 جناب آقای بختیاری هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
6 جناب آقای محمدرضا سلامتی هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
  
جوایز همایش 16 تیرماه 96
ردیف نام و نام خانوادگی جایزه
١ سرکار خانم رضانیا هزینه سفر عتبات
٢ جناب آقای جواد انتظار هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٣ سرکار خانم عصما اشکنانی هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٤ سرکار خانم کوثر موسی­ کاظم هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٥ جناب آقای حق­ پناه هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٦ جناب آقای عبدالله­ زاده هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٧ جناب آقای میرکریمی هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٨ سرکار خانم زهرا شفیعی هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٩ جناب آقای سیدهاشم نبی­ یان هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
10 جناب آقای خسرویان هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
 
جوایز همایش 12 بهمن 96
ردیف نام خانوادگی دوره ترم رتبه جایزه
١ سرکار خانم ر. کرمی­ فرد ٥ ١ ١ هزینه سفر عتبات
٢ سرکار خانم ف محمدی ٦ ١ ١ هزینه سفر عتبات
٣ سرکار خانم ع. زندی کریمی ٤ ١ ١ هزینه سفر عتبات
٤ سرکار خانم ا. میرنظامی ٥ ١ ٢ هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٥ سرکار خانم ر. حسنی ٥ ١ ٢ هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٦ سرکار خانم ح. امیری ٦ ١ ٢ هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٧ سرکار خانم س. فرهمند نژاد ٤ ١ ٢ هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٨ سرکار خانم ز. احمدی ٥ ١ ٣ هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
٩ سرکار خانم ز. حاجیان ٥ ١ ٣ هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
١٠ سرکار خانم پ. شهیدی دلشاد ٥ ١ ٣ هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
١١ سرکار خانم ز. پیرهادی ٦ ١ ٣ هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
١٢ سرکار خانم س. باصبر ٤ ١ ١ هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
١٣ جناب آقای حسین آزادی ویژه1 ١ ٣ هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
١٤ جناب آقای خسرو خسرویان ویژه1 ١ ٣ هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
 
جوایز همایش 1 تیر 97
ردیف نام خانوادگی دوره ترم رتبه جایزه
١ سرکار ا. میرنظامی ٥ ٢ ١ هزینه سفر عتبات
٢ سرکار خانم م. صانع پور ٦ ٢ ١ هزینه سفر عتبات
٣ جناب آقای محمدحسن ارشادی­ فرد ٧ ١ ١ هزینه سفر عتبات
٤ سرکار خانم م. کشاورز ٨ ١ ١ هزینه سفر عتبات
٥ سرکار خانم پ. زارعیان ٩ ١ ١ هزینه سفر عتبات
٦ سرکار خانم ف. مقیمی ١٠ ١ ١ هزینه سفر عتبات
٧ سرکار خانم م. روانبخشی ١٠ ٢ ١ هزینه سفر عتبات
٨ سرکار خانم س. هاشمی ٥ ٢ ٢ هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٩ سرکار خانم س. اقبالی ٧ ١ ٢ هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
١٠ سرکار خانم م. رمضانی ٨ ١ ٢ هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
١١ سرکار خانم ن. باقری ٩ ١ ٢ هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
١٢ جناب آقای ح. رمضانپور ١٠ ١ ٢ هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
١٣ سرکار خانم ا. عرب ورامینی ١٠ ٢ ٢ هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
١٤ سرکار خانم هـ. جم ٦ ٢ ٢ هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
١٥ سرکار خانم ا. شایگانیان ٦ ٢ ٢ هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
١٦ سرکار خانم ر. آقایی ٩ ١ ٣ هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
١٧ سرکار خانم ز. رمضانپور ٥ ٢ ٣ هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
١٨ سرکار خانم ز. رناسی ١٠ ١ ٣ هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
١٩ سرکار خانم ک. موسی کاظم ٦ ٢ - هدیه
٢٠ سرکار خانم ز. شفیعی ٦ ٢ - هدیه
٢١ جناب آقای امیرمحمد سنگری ٩ ١ ٤ هدیه
٢٢ سرکار خانم ر. کرمی­ فرد ٥ ٢ - هدیه
 
جوایز همایش 25 مرداد 97
ردیف نام خانوادگی دوره ترم رتبه جایزه
١ سرکار خانم ش. بنائیان ١٤ ١ ١ هزینه سفر عتبات
٢ جناب آقای امبرمحمد سنگری ٩ ٢ ١ هزینه سفر عتبات
٣ سرکار خانم ج. فراهانی کسبی ٨ ٢ ا هزینه سفر عتبات
٤ سرکار خانم م. حسین پور ١١ ١ ١ هزینه سفر عتبات
٥ سرکار خانم ف. علیزاده ١٤ ١ ٢ هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٦ سرکار خانم س. نورچشمی ١١ ١ ٢ هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٧ سرکار خانم آ. بورقان فراهانی ٨ ٢ ٢ هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٨ سرکار خانم پ. زارعیان ٩ ٢ ٢ هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٩ سرکار خانم س. مروتی ١٤ ١ ٣ هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
 

جوایز 10 اسفند 97 به مناسبت ایام ولادت حضرت زهرا س
ردیف نام و نام خانوادگی دوره ترم رتبه جایزه
١ سرکار خانم ز. رمضانپور ویژه1 ١ ١ کمک هزینه سفر عتبات
٢ جناب آقای محمد قربانی ٧ ٣ ١ کمک هزینه سفر عتبات
٣ سرکار خانم ن. رمضانی ١٢ ١ ١ کمک هزینه سفر عتبات
٤ جناب آقای محمدحسن ارشادی­ فرد ٧ ٢ ٢ هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٥ سرکار خانم ف. احمدی ویژه1 ١ ٢ هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٦ سرکار خانم ز. خانوردی ١٢ ١ ٢ هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٧ جناب آقای خسرو خسرویان ویژه1 ١ ٣ هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی

جوایز 15 مرداد 1398
ردیف نام شماره دوره رتبه جایزه
١ جناب آقای امیرمحمد سنگری 11،12،13 ١ هزینه سفر عتبات
٢ سرکار خانم ط. رحیمی 11،12،13 ٢ هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٣ سرکار خانم ف. علیزاده ١٤ ١ هزینه سفر عتبات
٤ جناب آقای مجید اصفهانیان ١٥ ١ هزینه سفر عتبات
٥ جناب آقای مصطفی خاکساردوست ١٥ ٢ هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٦ سرکار خانم ز. عطایی ١٥ ٣ هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
٧ جناب آقای امیرحسین هدایتی ١٦ ١ هزینه سفر عتبات
٨ سرکار خانم ن. دری صفت ١٦ ٢ هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٩ سرکار خانم ن. مهاجر ١٦ ٣ هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
١٠ سرکار خانم م. غضنفری مقدم ١٧ ١ هزینه سفر عتبات
١١ سرکار خانم ف. پورانتظامی ١٧ ٢ هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
١٢ سرکار خانم م. فرق یاری ١٨ ١ هزینه سفر عتبات
١٣ سرکار خانم ن. شعبانی تکمیلی 1 ١ هزینه سفر عتبات
١٤ جناب آقای امید شریفیان تکمیلی 2 ١ هزینه سفر عتبات
١٥ جناب آقای محمدعلی جواهریان خانواده نوین ١ هدیه
١٦ سرکار خانم ل. شکارچی خانواده نوین 1 هدیه
١٧ سرکار حانم ا. زاده­رعیت خانواده نوین 1 هدیه
١٨ سرکار خانم م. هوشیاروالا خانواده نوین 2 هدیه
١٩ سرکار خانم م. روانبخشی خانواده نوین 2 هدیه