معرفی اساتید
(سال تحصیلی 1399 - 1400)جناب آقای دکتر مهران


دکترای مديریت
آموزش 
15 سال سابقه تدریس دینی و مهارت‌های مربیگری
مؤلف کتب تربيتی- مذهبی

 

جناب آقای دکتر اخباری


20 سال سابقه تدریس
مدرس دوره های اعتقادی

سرکار خانم آل طه


کارشناس ارشد الهیات
دبیر دینی وقران
۲۵ سال 
سابقه تدریس