در دوره «دیگر عجیب نیست!» چه می‌آموزیم؟ 

این بحث آغاز جریان‌شناسی دینی در دوران ماست. با توجه به انفجار علم مساله ارتباط علم و دین جدی‌ترین چالش فکری قرن اخیر در موضوع دین‌داری بوده است. بسیاری بیان داشته‌اند که با وجود علم دیگر نیازی به دین نیست و علم و دین با هم سر ناسازگاری دارند. رفع استبعاد از برخی غرائب آيات و روايات با مصاديق علمی و بشري آن در «دوران ما»، به منظور پیشگیری از حمله به رکن رکین سنت و حفظ شأن و جایگاه عقلانی سنت و حدیث در دین، تحلیلی مبتنی بر یافته‌های بشر در علوم تجربی جدید در موضوعاتی چون طول عمر اولیای الهی، زنده کردن مردگان، طی الارض، غیبت و ناپیدایی امام و... که متهم به خرافی و غیرعلمی بودن می‌شوند. از جمله آشنایی با تئوری ریسمان‌ها و تئوری M در فیزیک جدید. دفع اتهام خرافی‌گری به مطالب دینی و ادعای اعجاز در مورد آنها. زمینه‌سازی مهم در مورد التقاط پوزیتیویستی در جریان‌های دین‌ورزی معاصر. ارائه الگویی برای نحوه پاسخ‌گویی به شبهات دینی در «دوران ما» با توجه به ویژگی‌های نسل جدید از اهداف مهم ولی جانبی این بحث می‌باشد.