دوره چهاردهم بصائر

ترم اول ترم دوم
عنوان درس: مطلع البصائر، پس از غروب (تاریخ اسلام)
مدرس: استاد بخشایش
مکان برگزاری کلاس:شهر پرند
عنوان درس: محورمقدس، تاریخ قرآن و حدیث
مدرس: استاد بخشایش
مکان برگزاری کلاس: شهر پرند