دوره پانزدهم بصائر

سال اول سال دوم
عنوان درس: درجستجوی محور مقدس، پس از غروب (تاریخ اسلام)
مدرس: آقای دکتر مؤذن، جناب استاد ابطحی
مکان برگزاری کلاس: خیابان شریعتی، حسینیه اهل البیت علیهم السلام
زمان برگزاری کلاس: سال تحصیلی98-97، پنجشنبه عصر
عنوان درس: دیگر عجیب نیست، بزرگ استراتژیست دوران، دین با محوریت سرنگ
مدرس: آقای دکتر اشتهاردیان، جناب استاد بخشایش
مکان برگزاری کلاس: خیابان شریعتی، حسینیه اهل البیت علیهم السلام
زمان برگزاری کلاس: سال تحصیلی 99-98، پنجشنبه عصر 

دوره شانزدهم بصائر

سال اول سال دوم
عنوان درس: درجستجوی محور مقدس، پس از غروب (تاریخ اسلام)
مدرس: جناب استاد مهران
مکان برگزاری کلاس: دارالقرآن حرا
زمان برگزاری کلاس: سال تحصیلی98-97، پنجشنبه صبح
عنوان درس: دیگر عجیب نیست، بزرگ استراتژیست دوران، دین با محوریت سرنگ
مدرس: جناب استاد مهران
مکان برگزاری کلاس: دارالقرآن حرا
زمان برگزاری کلاس: سال تحصیلی 99-98، پنجشنبه صبح