دوره اول و دوم
نام درس :در جستجوی محور مقدس دین
مدرس :استاد اسماعیلی
تعداد دانشجویان :25 نفر
مخاطبین طرح :مربیان قرآنی و طلبه ها ی حوزه
دوره سوم