دوره یازدهم بصائر

ترم اول ترم دوم
عنوان درس: محور مقدس، مطلع البصائر
مدرس: استاد اسماعیلی
مکان برگزاری کلاس:شهرری، حوزه خواهران حضرت عبدالعظیم علیه السلام
عنوان درس: پس از غروب(تاریخ اسلام)
عنوان درس: بزرگ استراتژیست
مدرس: استاد اسماعیلی
مکان برگزاری کلاس: میدان ولیعصر، مسجد حضرت ولیعصر عجل الله


دوره دوازدهم بصائر

ترم اول ترم دوم
عنوان درس: محور مقدس،دین با محوریت سرنگ
مدرس: استاد مهران
مکان برگزاری کلاس: میدان ولیعصر، مسجد حضرت ولیعصر عجل الله
عنوان درس: پس از غروب(تاریخ اسلام)
عنوان درس: بزرگ استراتژیست
مدرس: استاد اسماعیلی
مکان برگزاری کلاس: میدان ولیعصر، مسجد حضرت ولیعصر عجل الله

دوره سیزدهم بصائر

ترم اول ترم دوم
عنوان درس: محور مقدس، دین با محوریت سرنگ
مدرس: استاد کاظمی
مکان برگزاری کلاس:خیابان شریعتی، حسینیه اهل البیت علیهم السلام
عنوان درس: پس از غروب(تاریخ اسلام)
عنوان درس: بزرگ استراتژیست
مدرس: استاد اسماعیلی
مکان برگزاری کلاس: میدان ولیعصر، مسجد حضرت ولیعصر عجل الله