دوره هفدهم بصائر

سال اول
عنوان درس: محور مقدس، پس از غروب(تاریخ اسلام) ، تاریخ قرآن و حدیث
مدرس: استاد صنایع پسند
مکان برگزاری کلاس:شهرری، دارالقرآن آیت الله غیوری


دوره هجدهم بصائر

سال اول
عنوان درس: محور مقدس، پس از غروب(تاریخ اسلام)
مدرس: آقای دکتر توکلی
مکان برگزاری کلاس:شهر اشتهارد