دوره چهارم بصائر

ترم اول ترم دوم
عنوان درس: محور مقدس، مطلع البصائر
مدرس: استاد اسماعیلی
مکان برگزاری کلاس:خیابان ظفر،حسینیه کاشانیها
عنوان درس: پس از غروب(تاریخ اسلام)
مدرس: استاد اسماعیلی
مکان برگزاری کلاس:خیابان ظفر،حسینیه کاشانیهادوره پنجم بصائر

ترم اول ترم دوم ترم سوم
عنوان درس: محور مقدس، مطلع البصائر
مدرس: استاد اسماعیلی
مکان برگزاری کلاس: شهرری، حوزه خواهران حضرت عبدالعظیم علیه السلام
عنوان درس: پس از غروب(تاریخ اسلام)
مدرس: خانم مهدی نژاد
عنوان درس: ترس زشت و زیبا
مدرس: استاد کمن
مکان برگزاری کلاس: شهرری، حوزه خواهران حضرت عبدالعظیم علیه السلام
عنوان درس: بزرگ استراتژیست دوران
مدرس: استاد اسماعیلی
مکان برگزاری کلاس: شهرری، حوزه خواهران حضرت عبدالعظیم علیه السلام
 

دوره ششم بصائر

ترم اول ترم دوم ترم سوم
عنوان درس: محور مقدس، مطلع البصائر
مدرس: استاد اسماعیلی
مکان برگزاری کلاس: دولت آباد، دارالقرآن المهدی
عنوان درس: پس از غروب(تاریخ اسلام)
عنوان درس: ترس زشت و زیبا
مدرس: استاد کاظمی
مکان برگزاری کلاس: دولت آباد، دارالقرآن المهدی
عنوان درس: بزرگ استراتژیست دوران
مدرس: استاد اسماعیلی
مکان برگزاری کلاس: شهرری، حوزه خواهران حضرت عبدالعظیم علیه السلام