دوره نهم بصائر

ترم اول ترم دوم
عنوان درس: محور مقدس، مطلع البصائر
مدرس: استاد اسماعیلی
مکان برگزاری کلاس:شهرری، حوزه خواهران حضرت عبدالعظیم علیه السلام
عنوان درس: پس از غروب(تاریخ اسلام)
مدرس: استاد صنایع پسند
عنوان درس: دین با محوریت سرنگ
مدرس: استاد ثباتی
مکان برگزاری کلاس: شهرری، حوزه خواهران حضرت عبدالعظیم علیه السلام

دوره دهم بصائر

ترم اول ترم دوم
عنوان درس: محور مقدس، مطلع البصائر
مدرس: استاد اسماعیلی
مکان برگزاری کلاس: دولت آباد، دارالقرآن المهدی
عنوان درس: پس از غروب(تاریخ اسلام)
عنوان درس: بزرگ استراتژیست
مدرس: استاد ابطحی
مکان برگزاری کلاس: دولت آباد، دارالقرآن المهدی