دوره بیست و یک بصائر

عنوان درس: محور مقدس، پس از غروب(تاریخ اسلام)
مدرس: جناب استاد کاظمی
مکان برگزاری کلاس:مشهد مقدس ویژه مبلغین حومه مشهد
زمان برگزاری کلاس: سال تحصیلی 99-98، پنجشنبه 
دوره بیستم و دوم بصائر

عنوان درس: محور مقدس، پس از غروب(تاریخ اسلام)
مدرس: جناب استاد قنبری
مکان برگزاری کلاس: مشهد مقدس ویژه مبلغین موسسه یکصد وده مسجد و مدرسه
زمان برگزاری کلاس: سال تحصیلی 99-98، جمعه