دوره کوتاه مدت تاریخ قرآن و حدیث

عنوان درس: تاریخ قرآن و حدیث
مدرس: آقای دکتر موحدی
مکان برگزاری کلاس:خیابان شریعتی، حسینیه اهل البیت علیه السلام
توضیحات: این مبحث در دی و بهمن سال98 در 8 جلسه 75دقیقه ای، تدریس شد.
محتوای این درس بر مبنای کتاب تباهی وصیت در بازی با قرآن و سنت بود و محتوا در اختیار دانشجویان قرارگرفت.