دوره کوتاه مدت شبهات پایه روشنفکری دینی

عنوان درس: شبهات پایه روشنفکری دینی و تاریخ قرآن و حدیث
مدرس: جناب استاد اسماعیلی
مکان برگزاری کلاس: خیابان شریعتی، حسینیه اهل البیت علیه السلام
زمان برگزاری: پاییز و زمستان 98

محتوای این کلاس بر مبنای جلد اول و دوم کتاب محورمقدس تألیف دکتر مؤذن و تباهی وصیت در بازی با قرآن و سنت تألیف دکتر عبدالعلی موحدی می باشد.