طرح بصائر به منظور توسعه همکاری با موسسات قرآنی، مذاکراتی را با مرکز آموزش قرآن کریم حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام  آغاز کرد.
استاد شیخ حسین انصاریان، در راستای حمایت از این طرح، طی مرقومه زیر، خطاب به استاد سلیمی معاونت فرهنگی و امور زائران آستان آن را را مورد تایید قرار دادند.