دوره چهارم

دوره چهارم بصائر
ترم اول
ترم دوم
عنوان درس: محور مقدس، مطلع البصائر
مدرس: استاد اسماعیلی
مکان برگزاری کلاس: خیابان ظفر، حسینیه کاشانیها
عنوان درس: پس از غروب(تاریخ اسلام)
مدرس: استاد اسماعیلی
مکان برگزاری کلاس: خیابان ظفر، حسینیه کاشانیها