ثبت نام دوره سواد رسانه‌ای - شهرستان قلعه گنجاستاد
جناب آقای دکتر مهران
مدت

پیش‌نیاز
ندارد
تعداد درس
17

در دوره «رسانه‌شناسی» چه می‌آموزیم؟

در این دوره، موضوع اصلی شناخت تحلیلی رسانه فارغ از نوع و ابزارهای آن و تأثیرات گسترده آن در هویّت‌بخشی انسان‌های عصر جدید است. علاوه بر این، با تحلیل عمیق چرایی نیاز به سواد رسانه‌ای، به چیستی و تعریف مناسب و دقیق آن پرداخته می‌شود. از تأثیر فراگیر رسانه بر فکر آدمی تا نقش صنعتی شدن اقناع در دوران ما (صنعت رسانه) و اشباع اطلاعاتی ناشی از آن و افزایش کاربردهایش تا جایی که دیکتاتورهای جهان را به نگرانی واداشته است، سخن به میان خواهد آمد. مهندس نوپایی که عدم آشنایی با او نشانه بی‌سوادی سپید است. 

با حل تمرین‌های مختلف نیز گامی استوار برای درک «چرایی نیاز به سواد رسانه‌ای» و «چیستی سواد رسانه‌ای» برداشته می‌شود تا روشن شود در بررسی پیام‌های رسانه‌ای، چه مؤلفه‌هایی باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد. این بحث، مقدمه‌ای است برای ورود به مرزهای این دانش جدید و استراتژیک. 

سرفصل‌های دوره «رسانه شناسی»1. مهندسی سرنوشت
ایجاد ارتباط، تبادل پیام و تلاش برای اقناعدیگری، راه مهم ‌و فراگیر تأثیرگذاری بر دیگران است؛ پس سرنوشت آدمی، نیز وابسته به این مهم است. رسانه، امروزه تبدیل به ابزار استراتژیکی شده‌است.
2. مهندسی صنعتی
شاخصه مهم صنعتی شدن، تولید انبوه و توزیع و مصرف انبوه است. تولید و مصرف پیام، امروزه صنعتی شده و این، یکی از رازهای قدرت مهندس تازه به دوران رسیده ماست.
3. تمرین و تحلیل: ز گهواره تا گور
رسانه در این دوران، از گهواره تا گور با آدمی است! نقد و تحلیل چند تصویر با هدف تقویت نگاه نقّادانه و شناخت بهتر رسانه، موضوع و هدف این درس است.