نفرات برتر

از آغاز به کار طرح بصائر تشویق دانشجویان برتر و برگزیده جزء اولویت های دست اندرکاران طرح بوده است. به دین منظور در پایان هر دوره براساس نظام مشخصی دانشجویان ارزیابی و از نفرات برتر و برگزیده تقدیر به عمل می آید.
هر دانشجو بر اساس میزان حضور، نتایج آزمونک های كلاسی و بعضا آزمون نهایی همچنین پاسخ به سئوالات متون منتخب (کتابخوانی) دارای امتیازی خاص خواهد شد.
لیست و رتبه افرادی که تاکنون موفق به دریافت جوایز شده اند به شرح زیر می باشد.

جوایز دوره «دیگر عجیب نیست» - زمستان 1399
ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
حسین گلستانی راد
دوره کوتاه مدت
١
کارت هدیه
٢
فرشته سلطانی
دوره کوتاه مدت
١
کارت هدیه
٣
زینب شکری
دوره کوتاه مدت
١
کارت هدیه


جوایز دوره 23 - سال تحصیلی 1400 - 1399

نفرات برتر حضور و کتابخوانی

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
منیره کول
٢٣
١
کارت هدیه
٢
طیبه راشکی
٢٣
٢
کارت هدیه
٣
کلثوم جهانتیغ
٢٣
٣
کارت هدیه
٤
فاطمه شهریاری
٢٣
٤
کارت هدیه

نفرات برتر آزمون و تحقیق

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
سعیده آذرنوش
٢٣
١
کارت هدیه
٢
ام البنین انصاری مقدم
٢٣
٢
کارت هدیه
٣
مرضیه چاری
٢٣
٣
کارت هدیه
٤
نرگس لکزایی
٢٣
٤
کارت هدیه
٥
فاطمه چاری
٢٣
٥
کارت هدیه
٦
مینا صوفی جوان
٢٣
٦
کارت هدیه

جوایز دوره 22 - سال تحصیلی 1400 - 1399
نفرات برتر آزمون و حضور در کلاس
ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
نرگس شهناز
٢٢
١
کارت هدیه
٢
نغمه شهرزاد
٢٢
٢
کارت هدیه
٣
بتول صادقی ایوری
٢٢
٣
کارت هدیه
٤
فرزانه باقری
٢٢
٤
کارت هدیه
٥
مرضیه اکبری
٢٢
٥
کارت هدیه
نفرات برتر کتابخوانی و تحقیق
ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
فاطمه بهرامی
٢٢
١
کارت هدیه
٢
انسیه بذرافشان
٢٢
٢
کارت هدیه
٣
افسانه چشک زاده
٢٢
٣
کارت هدیه
٤
ربابه ابراهیمی
٢٢
٤
کارت هدیه
٥
راضیه میرزایی
٢٢
٥
کارت هدیه


جوایز دوره 7 و 8 مهارت جرأت‌مندی - سال تحصیلی 1400 - 1399

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
سمیه معابی
٧
١
کارت هدیه
٢
منصوره جلالی
٧
٢
کارت هدیه
٣
حامد نصراللهی
٧
٣
کارت هدیه
٤
شیوا شریف خانی
٨
١
کارت هدیه
٥
زینب نجات
٨
٢
کارت هدیه
٦
فاطمه روح افشاری
٨
٣
کارت هدیه

جوایز دوره 26 - سال تحصیلی 1400 - 1399
ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خدیجه بیگدلی شاملو
٢٦
١
کارت هدیه
٢
عطیه ارض‌پیما
٢٦
٢
کارت هدیه
٣
زهرا پارسائیان
٢٦
٣
کارت هدیه
٤
زهرا سادات میرمجیدی
٢٦
٤
کارت هدیه

جوایز دوره‌های سال تحصیلی 1399 - 1398
ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه (ریال)
١
سعید چهره‌ پاک
١٩
١
8,000,000
٢
زهرا سنگری
١٩
٢
6,000,000
٣
فاطمه سادات میراحمدیان
٢٠
١
8,000,000
٤
زینت شهراد
٢٠
٢
6,000,000
٥
نادر ادیبی
١٥
١
8,000,000
٦
سمیه فرهمندنژاد
١٥
٢
6,000,000
٧
فاطمه مه
١٦
١
8,000,000
٨
نرگس محمدی
١٦
٢
6,000,000
٩
محمد خوانین‌زاده
تاریخ قرآن و حدیث
١
2,500,000
١٠
لیلا شکارچی
تاریخ قرآن و حدیث
٢
1,500,000
١١
قاسم عبدالهی
علم زندگی
١
2,500,000
١٢
فاطمه علیزاده
علم زندگی
٢
1,500,000


جوایز 15 مرداد 1398
ردیف
نام
شماره دوره
رتبه
جایزه
١
جناب آقای امیرمحمد سنگری
11،12،13
١
هزینه سفر عتبات
٢
سرکار خانم ط. رحیمی
11،12،13
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٣
سرکار خانم ف. علیزاده
١٤
١
هزینه سفر عتبات
٤
جناب آقای مجید اصفهانیان
١٥
١
هزینه سفر عتبات
٥
جناب آقای مصطفی خاکساردوست
١٥
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٦
سرکار خانم ز. عطایی
١٥
٣
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
٧
جناب آقای امیرحسین هدایتی
١٦
١
هزینه سفر عتبات
٨
سرکار خانم ن. دری صفت
١٦
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٩
سرکار خانم ن. مهاجر
١٦
٣
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
١٠
سرکار خانم م. غضنفری مقدم
١٧
١
هزینه سفر عتبات
١١
سرکار خانم ف. پورانتظامی
١٧
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
١٢
سرکار خانم م. فرق یاری
١٨
١
هزینه سفر عتبات
١٣
سرکار خانم ن. شعبانی
تکمیلی 1
١
هزینه سفر عتبات
١٤
جناب آقای امید شریفیان
تکمیلی 2
١
هزینه سفر عتبات
١٥
جناب آقای محمدعلی جواهریان
خانواده نوین
١
هدیه
١٦
سرکار خانم ل. شکارچی
خانواده نوین
1
هدیه
١٧
سرکار حانم ا. زاده­رعیت
خانواده نوین
1
هدیه
١٨
سرکار خانم م. هوشیاروالا
خانواده نوین
2
هدیه
١٩
سرکار خانم م. روانبخشی
خانواده نوین
2
هدیه

جوایز 10 اسفند 97 به مناسبت ایام ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها 
ردیف
نام و نام خانوادگی
دوره
ترم
رتبه
جایزه
١
سرکار خانم ز. رمضانپور
ویژه1
١
١
کمک هزینه سفر عتبات
٢
جناب آقای محمد قربانی
٧
٣
١
کمک هزینه سفر عتبات
٣
سرکار خانم ن. رمضانی
١٢
١
١
کمک هزینه سفر عتبات
٤
جناب آقای محمدحسن ارشادی­ فرد
٧
٢
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٥
سرکار خانم ف. احمدی
ویژه1
١
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٦
سرکار خانم ز. خانوردی
١٢
١
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٧
جناب آقای خسرو خسرویان
ویژه1
١
٣
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی

جوایز همایش 25 مرداد 97 
ردیف
نام خانوادگی
دوره
ترم
رتبه
جایزه
١
سرکار خانم ش. بنائیان
١٤
١
١
هزینه سفر عتبات
٢
جناب آقای امبرمحمد سنگری
٩
٢
١
هزینه سفر عتبات
٣
سرکار خانم ج. فراهانی کسبی
٨
٢
ا
هزینه سفر عتبات
٤
سرکار خانم م. حسین پور
١١
١
١
هزینه سفر عتبات
٥
سرکار خانم ف. علیزاده
١٤
١
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٦
سرکار خانم س. نورچشمی
١١
١
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٧
سرکار خانم آ. بورقان فراهانی
٨
٢
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٨
سرکار خانم پ. زارعیان
٩
٢
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٩
سرکار خانم س. مروتی
١٤
١
٣
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
 
جوایز همایش 1 تیر 97 
ردیف
نام خانوادگی
دوره
ترم
رتبه
جایزه
١
سرکار ا. میرنظامی
٥
٢
١
هزینه سفر عتبات
٢
سرکار خانم م. صانع پور
٦
٢
١
هزینه سفر عتبات
٣
جناب آقای محمدحسن ارشادی­ فرد
٧
١
١
هزینه سفر عتبات
٤
سرکار خانم م. کشاورز
٨
١
١
هزینه سفر عتبات
٥
سرکار خانم پ. زارعیان
٩
١
١
هزینه سفر عتبات
٦
سرکار خانم ف. مقیمی
١٠
١
١
هزینه سفر عتبات
٧
سرکار خانم م. روانبخشی
١٠
٢
١
هزینه سفر عتبات
٨
سرکار خانم س. هاشمی
٥
٢
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٩
سرکار خانم س. اقبالی
٧
١
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
١٠
سرکار خانم م. رمضانی
٨
١
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
١١
سرکار خانم ن. باقری
٩
١
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
١٢
جناب آقای ح. رمضانپور
١٠
١
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
١٣
سرکار خانم ا. عرب ورامینی
١٠
٢
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
١٤
سرکار خانم هـ. جم
٦
٢
٢
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
١٥
سرکار خانم ا. شایگانیان
٦
٢
٢
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
١٦
سرکار خانم ر. آقایی
٩
١
٣
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
١٧
سرکار خانم ز. رمضانپور
٥
٢
٣
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
١٨
سرکار خانم ز. رناسی
١٠
١
٣
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
١٩
سرکار خانم ک. موسی کاظم
٦
٢
-
هدیه
٢٠
سرکار خانم ز. شفیعی
٦
٢
-
هدیه
٢١
جناب آقای امیرمحمد سنگری
٩
١
٤
هدیه
٢٢
سرکار خانم ر. کرمی­ فرد
٥
٢
-
هدیه

جوایز همایش 12 بهمن 96 
ردیف
نام خانوادگی
دوره
ترم
رتبه
جایزه
١
سرکار خانم ر. کرمی­ فرد
٥
١
١
هزینه سفر عتبات
٢
سرکار خانم ف محمدی
٦
١
١
هزینه سفر عتبات
٣
سرکار خانم ع. زندی کریمی
٤
١
١
هزینه سفر عتبات
٤
سرکار خانم ا. میرنظامی
٥
١
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٥
سرکار خانم ر. حسنی
٥
١
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٦
سرکار خانم ح. امیری
٦
١
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٧
سرکار خانم س. فرهمند نژاد
٤
١
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٨
سرکار خانم ز. احمدی
٥
١
٣
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
٩
سرکار خانم ز. حاجیان
٥
١
٣
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
١٠
سرکار خانم پ. شهیدی دلشاد
٥
١
٣
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
١١
سرکار خانم ز. پیرهادی
٦
١
٣
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
١٢
سرکار خانم س. باصبر
٤
١
١
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
١٣
جناب آقای حسین آزادی
ویژه1
١
٣
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
١٤
جناب آقای خسرو خسرویان
ویژه1
١
٣
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
 
جوایز همایش 16 تیرماه 96 
ردیف
نام و نام خانوادگی
جایزه
١
سرکار خانم رضانیا
هزینه سفر عتبات
٢
جناب آقای جواد انتظار
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٣
سرکار خانم عصما اشکنانی
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٤
سرکار خانم کوثر موسی­ کاظم
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٥
جناب آقای حق­ پناه
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٦
جناب آقای عبدالله­ زاده
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٧
جناب آقای میرکریمی
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٨
سرکار خانم زهرا شفیعی
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٩
جناب آقای سیدهاشم نبی­ یان
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
١٠
جناب آقای خسرویان
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
 
 جوایز همایش 14 آبان 95
ردیف
نام و نام خانوادگی
جایزه
1
حجت الاسلام حسینی
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
2
جناب آقای مهدی علوی
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
3
جناب آقای حسین آزادی
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
4
جناب آقای محسن خیری
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
5
جناب آقای بختیاری
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
6
جناب آقای محمدرضا سلامتی
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی