در ساختار جدید آموزشی بصائر، دوره های بصائر در سه سطح دوره‌های عمومی، دوره‌های پایه و دوره‌های تخصصی ارائه خواهد شد.دانش‌پژوهان موسسه بصائر، پس از گذراندن دوره‌های عمومی (بدون پیش نیاز)، مجاز به گذراندن دوره‌های پایه می‌شوند. این دوره‌ها شامل سه دوره‌ی اعتقادی «توحید»، «عدل» و «مهدویت» و دو دوره‌ی مهارتی «مهارت کلاس‌داری» و «فقه کلاس‌داری» است. اولین دوره‌ی «توحید» در تابستان 1401 در دو کلاس برگزار شد. مدرس این دوره جناب آقای صفرزاده بودند. پس از آن دوره‌ی«عدل» و «مهارت کلاس‌داری» توسط جناب آقای مهران تدریس شد. در تکمیل این دوره ها در سال 1402، دوره‌های «مهدویت» و «فقه کلاس‌داری» برگزار می شود. شرکت در این دوره فقط برای دانشجویانی که دوره‌ی «توحید» را گذرانده‌اند، امکان پذیر است.  

مهلت ثبت نام این دوره به پایان رسیده است.