نفرات برتر

از آغاز به کار طرح بصائر تشویق دانشجویان برتر و برگزیده جزء اولویت های دست اندرکاران طرح بوده است. به دین منظور در پایان هر دوره براساس نظام مشخصی دانشجویان ارزیابی و از نفرات برتر و برگزیده تقدیر به عمل می آید.
هر دانشجو بر اساس میزان حضور، نتایج آزمونک های كلاسی و بعضا آزمون نهایی همچنین پاسخ به سئوالات متون منتخب (کتابخوانی) دارای امتیازی خاص خواهد شد.
لیست و رتبه افرادی که تاکنون موفق به دریافت جوایز شده اند به شرح زیر می باشد.


جوایز دوره 4 تربیت مدرس مهارت جرات مندی - تابستان 1400

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم م. صانع پور
4١
کارت هدیه
٢
آقای حمیدرضا کوهستانیان
41کارت هدیه

جوایز دوره 17 مهارت جرات مندی - بهار 1400

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم س. باقری
17١
کارت هدیه
٢
خانم ن. تقوی
171کارت هدیه
3خانم س. رضویان171کارت هدیه
4آخانم م. سالکی171کارت هدیه
5خانم ف. کبکی171کارت هدیه
6خانم م. نصیری نسب171کارت هدیه

جوایز دوره 3 سواد رسانه‌ای - سال تحصیلی 1400 - 1399

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ز. پارسا
3١
کارت هدیه
٢
خانم م. صانع پور
31کارت هدیه
3خانم س. سردابی32کارت هدیه

جوایز دوره 2 سواد رسانه‌ای - سال تحصیلی 1400 - 1399

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
آقای مجید اصفهانیان
2١
کارت هدیه
٢
خانم ا. جواهری
22کارت هدیه
3خانم ز. عطایی22کارت هدیه
4آقای حمیدرضا رازقندی23کارت هدیه

جوایز دوره 1 سواد رسانه‌ای - سال تحصیلی 1400 - 1399

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
آقای امید شریفیان مطلق
1١
کارت هدیه
٢
خانم م. روانبخش
11کارت هدیه
3خانم ن.محمدی فریزهندی12کارت هدیه
4آقای محمد حسین کاشانی نیا12کارت هدیه
5خانم سمیه اقبالی12کارت هدیه

جوایز دوره 20 مرزبانی اعتقادی - سال تحصیلی 1400 - 1399

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ف. میراحمدیان
20١
کارت هدیه
٢
خانم ز. شهراد
201کارت هدیه
3خانم ز.کرباسی202کارت هدیه

جوایز دوره 19 مرزبانی اعتقادی - سال تحصیلی 1400 - 1399

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ر.سنگری مهذب
19١
کارت هدیه
٢
خانم ز. سنگری مهذب
192
کارت هدیه

جوایز دوره 25 مرزبانی اعتقادی - سال تحصیلی 1400 - 1399

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
آقای حمیدرضا رازقندی
25
١
کارت هدیه
٢
خانم س. افضل نیا
25
2
کارت هدیه
٣
خانم ع. درمنکی
25
3
کارت هدیه

جوایز دوره 24 مرزبانی اعتقادی - سال تحصیلی 1400 - 1399

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ا. شاهسوارانی
24
١
کارت هدیه
٢
خانم ن. نویسی
24
2
کارت هدیه
٣
خانم م. خوشدل
24
3
کارت هدیه
4
خانم س. رستمی چگنی
24
3
کارت هدیه

جوایز دوره تربیت مدرس مهارت جرأت‌مندی - زمستان 1399

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ش.شریف خانی
تربیت مدرس
١
کارت هدیه
٢
خانم م.عمادی
تربیت مدرس
1
کارت هدیه
٣
خانم ر.کرمی فرد
تربیت مدرس
1
کارت هدیه

جوایز دوره‌های 14 تا 16 مهارت جرأت‌مندی - زمستان 1399

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خانم ن.مشهدی
14
١
کارت هدیه
٢
خانم ز.ایزانلو
14
2
کارت هدیه
٣
خانم خ.اشکی پور
14
3
کارت هدیه
4
خانم س.نوروزی
15
1
کارت هدیه
5
خانم ا.فتاحی زفرقندی
15
2
کارت هدیه
6
خانم پ.ایمانی
15
3
کارت هدیه
7
خانم ز.بختیاری
15
3
کارت هدیه
8
خانم ر.کلهر جهاندوست
16
1
کارت هدیه
9
خانم م.فخعلی
16
2
کارت هدیه
10
مهدی رستمی
16
2
کارت هدیه
جوایز دوره‌های 9 تا 13 مهارت جرأت‌مندی ویژه کانون حضرت علی اکبر علیه السلام - زمستان 1399
ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
1سعید رمضانپو
9١
کارت هدیه
٢
خانم ن.شریفی
9
2
کارت هدیه
٣
حمیدرضا روستا
9
3
کارت هدیه
4
خانم ن.محمودآبادی
10
1
کارت هدیه
5
خانم ل.جوکار
10
2
کارت هدیه
6
خانم ف.حاتمی
10
3
کارت هدیه
7
خانم ز.سیدرصاف
10
3
کارت هدیه
8
خانم س.غفاری
11
1
کارت هدیه
9
خانم ا.زارع
11
2
کارت هدیه
10
خانم ر.روزافزون
11
2
کارت هدیه
11
خانم م.سهرابی شوریجه
11
2
کارت هدیه
12
خانم م.مهرپرور
11
3
کارت هدیه
13
خانم م.خلوصی
12
1
کارت هدیه
14
خانم ز.حکمت ارا
12
2
کارت هدیه
15
خانم س.طاهری
12
3
کارت هدیه
16
حمیدرضا کوهستانیان
13
1
کارت هدیه
17
خانم ف.گل نشان
13
2
کارت هدیه
18
خانم م.صادقی
13
3
کارت هدیه
جوایز دوره «دیگر عجیب نیست» - زمستان 1399
ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
حسین گلستانی راد
دوره کوتاه مدت
١
کارت هدیه
٢
فرشته سلطانی
دوره کوتاه مدت
١
کارت هدیه
٣
زینب شکری
دوره کوتاه مدت
١
کارت هدیه

جوایز دوره 23 - سال تحصیلی 1400 - 1399

نفرات برتر حضور و کتابخوانی

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
منیره کول
٢٣
١
کارت هدیه
٢
طیبه راشکی
٢٣
٢
کارت هدیه
٣
کلثوم جهانتیغ
٢٣
٣
کارت هدیه
٤
فاطمه شهریاری
٢٣
٤
کارت هدیه

نفرات برتر آزمون و تحقیق

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
سعیده آذرنوش
٢٣
١
کارت هدیه
٢
ام البنین انصاری مقدم
٢٣
٢
کارت هدیه
٣
مرضیه چاری
٢٣
٣
کارت هدیه
٤
نرگس لکزایی
٢٣
٤
کارت هدیه
٥
فاطمه چاری
٢3
٥
کارت هدیه
٦
مینا صوفی جوان
٢٣
٦
کارت هدیه
جوایز دوره 22 - سال تحصیلی 1400 - 1399
نفرات برتر آزمون و حضور در کلاس
ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
نرگس شهناز
٢٢
١
کارت هدیه
٢
نغمه شهرزاد
٢٢
٢
کارت هدیه
٣
بتول صادقی ایوری
٢٢
٣
کارت هدیه
٤
فرزانه باقری
٢٢
٤
کارت هدیه
٥
مرضیه اکبری
٢٢
٥
کارت هدیه
نفرات برتر کتابخوانی و تحقیق
ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
فاطمه بهرامی
٢٢
١
کارت هدیه
٢
انسیه بذرافشان
٢٢
٢
کارت هدیه
٣
افسانه چشک زاده
٢٢
٣
کارت هدیه
٤
ربابه ابراهیمی
٢٢
٤
کارت هدیه
٥
راضیه میرزایی
٢٢
٥
کارت هدیه

جوایز دوره 7 و 8 مهارت جرأت‌مندی - سال تحصیلی 1400 - 1399

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
سمیه معابی
٧
١
کارت هدیه
٢
منصوره جلالی
٧
٢
کارت هدیه
٣
حامد نصراللهی
٧
٣
کارت هدیه
٤
شیوا شریف خانی
٨
١
کارت هدیه
٥
زینب نجات
٨
٢
کارت هدیه
٦
فاطمه روح افشاری
٨
٣
کارت هدیه
جوایز دوره 26 - سال تحصیلی 1400 - 1399
ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خدیجه بیگدلی شاملو
٢٦
١
کارت هدیه
٢
عطیه ارض‌پیما
٢٦
٢
کارت هدیه
٣
زهرا پارسائیان
٢٦
٣
کارت هدیه
٤
زهرا سادات میرمجیدی
٢٦
٤
کارت هدیه
جوایز دوره‌های سال تحصیلی 1399 - 1398
ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه (ریال)
١
سعید چهره‌ پاک
١٩
١
8,000,000
٢
زهرا سنگری
١٩
٢
6,000,000
٣
فاطمه سادات میراحمدیان
٢٠
١
8,000,000
٤
زینت شهراد
٢٠
٢
6,000,000
٥
نادر ادیبی
١٥
١
8,000,000
٦
سمیه فرهمندنژاد
١٥
٢
6,000,000
٧
فاطمه مه
١٦
١
8,000,000
٨
نرگس محمدی
١٦
٢
6,000,000
٩
محمد خوانین‌زاده
تاریخ قرآن و حدیث
١
2,500,000
١٠
لیلا شکارچی
تاریخ قرآن و حدیث
٢
1,500,000
١١
قاسم عبدالهی
علم زندگی
١
2,500,000
١٢
فاطمه علیزاده
علم زندگی
٢
1,500,000
جوایز 15 مرداد 1398
ردیف

نام

شماره دوره

رتبه

جایزه

١

جناب آقای امیرمحمد سنگری

11،12،13

١

هزینه سفر عتبات

٢

سرکار خانم ط. رحیمی

11،12،13


٢

هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی

٣

سرکار خانم ف. علیزاده

١٤

١

هزینه سفر عتبات

٤

جناب آقای مجید اصفهانیان

١٥

١

هزینه سفر عتبات

٥

جناب آقای مصطفی خاکساردوست

١٥

٢

هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٦

سرکار خانم ز. عطایی

١٥

٣

هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی

٧

جناب آقای امیرحسین هدایتی

١٦

١

هزینه سفر عتبات

٨

سرکار خانم ن. دری صفت

١٦

٢

هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی

٩

سرکار خانم ن. مهاجر

١٦

٣

هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی

١٠

سرکار خانم م. غضنفری مقدم

١٧

١

هزینه سفر عتبات

١١

سرکار خانم ف. پورانتظامی

١٧

٢

هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی

١٢

سرکار خانم م. فرق یاری

١٨

١

هزینه سفر عتبات

١٣

سرکار خانم ن. شعبانی

تکمیلی 1

١

هزینه سفر عتبات

١٤

جناب آقای امید شریفیان

تکمیلی 2

١

هزینه سفر عتبات

١٥

جناب آقای محمدعلی جواهریان

خانواده نوین

١

هدیه

١٦

سرکار خانم ل. شکارچی

خانواده نوین

1

هدیه

١٧

سرکار حانم ا. زاده­رعیت

خانواده نوین

1

هدیه

١٨

سرکار خانم م. هوشیاروالا

خانواده نوین

2

هدیه

١٩

سرکار خانم م. روانبخشی

خانواده نوین

2

هدیه

جوایز 10 اسفند 97 به مناسبت ایام ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها
ردیف

نام و نام خانوادگی

دوره

ترم

رتبه

جایزه

١

سرکار خانم ز. رمضانپور

ویژه1

١

١

کمک هزینه سفر عتبات

٢

جناب آقای محمد قربانی

٧

٣

١

کمک هزینه سفر عتبات

٣

سرکار خانم ن. رمضانی

١٢

١

١

کمک هزینه سفر عتبات

٤

جناب آقای محمدحسن ارشادی­ فرد

٧

٢

٢

هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی

٥

سرکار خانم ف. احمدی

ویژه1

١

٢

هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی

٦

سرکار خانم ز. خانوردی

١٢

١

٢

هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی

٧

جناب آقای خسرو خسرویان

ویژه1

١

٣

هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی

جوایز همایش 25 مرداد 97 
ردیف

نام خانوادگی

دوره

ترم

رتبه

جایزه

١

سرکار خانم ش. بنائیان

١٤

١

١

هزینه سفر عتبات

٢

جناب آقای امبرمحمد سنگری

٩

٢

١

هزینه سفر عتبات

٣

سرکار خانم ج. فراهانی کسبی

٨

٢

ا

هزینه سفر عتبات

٤

سرکار خانم م. حسین پور

١١

١

١

هزینه سفر عتبات

٥

سرکار خانم ف. علیزاده

١٤

١

٢

هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی

٦

سرکار خانم س. نورچشمی

١١

١

٢

هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی

٧

سرکار خانم آ. بورقان فراهانی

٨

٢

٢

هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی

٨

سرکار خانم پ. زارعیان

٩

٢

٢

هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی

٩

سرکار خانم س. مروتی

١٤

١

٣

هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی


جوایز همایش 1 تیر 97
ردیف
نام خانوادگی
دوره
ترم
رتبه
جایزه
١
سرکار ا. میرنظامی
٥
٢
١
هزینه سفر عتبات
٢
سرکار خانم م. صانع پور
٦
٢
١
هزینه سفر عتبات
٣
جناب آقای محمدحسن ارشادی­ فرد
٧
١
١
هزینه سفر عتبات
٤
سرکار خانم م. کشاورز
٨
١
١
هزینه سفر عتبات
٥
سرکار خانم پ. زارعیان
٩
١
١
هزینه سفر عتبات
٦
سرکار خانم ف. مقیمی
١٠
١
١
هزینه سفر عتبات
٧
سرکار خانم م. روانبخشی
١٠
٢
١
هزینه سفر عتبات
٨
سرکار خانم س. هاشمی
٥
٢
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٩
سرکار خانم س. اقبالی
٧
١
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
١٠
سرکار خانم م. رمضانی
٨
١
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
١١
سرکار خانم ن. باقری
٩
١
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
١٢
جناب آقای ح. رمضانپور
١٠
١
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
١٣
سرکار خانم ا. عرب ورامینی
١٠
٢
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
١٤
سرکار خانم هـ. جم
٦
٢
٢
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
١٥
سرکار خانم ا. شایگانیان
٦
٢
٢
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
١٦
سرکار خانم ر. آقایی
٩
١
٣
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
١٧
سرکار خانم ز. رمضانپور
٥
٢
٣
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
١٨
سرکار خانم ز. رناسی
١٠
١
٣
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
١٩
سرکار خانم ک. موسی کاظم
٦
٢
-
هدیه
٢٠
سرکار خانم ز. شفیعی
٦
٢
-
هدیه
٢١
جناب آقای امیرمحمد سنگری
٩
١
٤
هدیه
٢٢
سرکار خانم ر. کرمی­ فرد
٥
٢
-
هدیه
جوایز همایش 12 بهمن 96
ردیف
نام خانوادگی
دوره
ترم
رتبه
جایزه
١
سرکار خانم ر. کرمی­ فرد
٥
١
١
هزینه سفر عتبات
٢
سرکار خانم ف محمدی
٦
١
١
هزینه سفر عتبات
٣
سرکار خانم ع. زندی کریمی
٤
١
١
هزینه سفر عتبات
٤
سرکار خانم ا. میرنظامی
٥
١
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٥
سرکار خانم ر. حسنی
٥
١
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٦
سرکار خانم ح. امیری
٦
١
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٧
سرکار خانم س. فرهمند نژاد
٤
١
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٨
سرکار خانم ز. احمدی
٥
١
٣
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
٩
سرکار خانم ز. حاجیان
٥
١
٣
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
١٠
سرکار خانم پ. شهیدی دلشاد
٥
١
٣
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
١١
سرکار خانم ز. پیرهادی
٦
١
٣
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
١٢
سرکار خانم س. باصبر
٤
١
١
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
١٣
جناب آقای حسین آزادی
ویژه1
١
٣
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
١٤
جناب آقای خسرو خسرویان
ویژه1
١
٣
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
جوایز همایش 16 تیرماه 96
ردیف
نام و نام خانوادگی
جایزه
١
سرکار خانم رضانیا
هزینه سفر عتبات
٢
جناب آقای جواد انتظار
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٣
سرکار خانم عصما اشکنانی
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٤
سرکار خانم کوثر موسی­ کاظم
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٥
جناب آقای حق­ پناه
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٦
جناب آقای عبدالله­ زاده
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٧
جناب آقای میرکریمی
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٨
سرکار خانم زهرا شفیعی
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٩
جناب آقای سیدهاشم نبی­ یان
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
١٠
جناب آقای خسرویان
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
جوایز همایش 14 آبان 95
ردیف
نام و نام خانوادگی
جایزه
1
حجت الاسلام حسینی
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
2
جناب آقای مهدی علوی
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
3
جناب آقای حسین آزادی
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
4
جناب آقای محسن خیری
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
5
جناب آقای بختیاری
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
6
جناب آقای محمدرضا سلامت
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی