ثبت نام

زمان آغاز ثبت نام از طریق سایت و کانال‌های بصائر اطلاع رسانی خواهد شد. همچنین می توانید پاسخ به سوالات خود را درباره مؤسسه بصائر و ثبت نام در دوره‌های آموزشی، در صفحه سوالات متداول ببینید.

برنامه زمانی دوره‌های ترم پاییز 1402 مؤسسه بصائر به شرح زیر است:

دوره
مدرس
روز و ساعت
تاریخ شروع
پیش‌نیاز
محور مقدس 1
استاد جواهریان
دوشنبه‌ها - 17 تا 19
1402/07/17
ندارد
تاریخ تحلیلی اسلام
استاد صنایع‌پسند
پنجشنبه‌ها - 15 تا 17
1402/07/13
ندارد
مهندسی من/
آداب معلمی
استاد شوشتری
دوشنبه‌ها - 18 تا 20
1402/07/17
ندارد
سواد رسانه 1
دکتر اخباری
دوشنبه‌ها - 16 تا 18
1402/07/10
ندارد
مهارت جراتمندی
استاد کمن
یکشنبه‌ها - 16 تا 18
1402/07/09
ندارد
تربیت مدرس جرأت‌مندی
استاد مهران
چهارشنبه‌ها - 17 تا 19
1402/07/12
مهارت جرأت‌مندی
تربیت مدرس 
سواد رسانه‌ای
استاد مهران
چهارشنبه‌ها - 17 تا 19
1402/08/24
سواد رسانه‌ای 1 و 2