گواهینامه‌های دوره مرزبانی اعتقادی (نظام قدیم بصائر)

در پایان دوره به افراد واجد شرایط طبق نظام ارزشیابی گواهینامه اعطا می‌گردد.


گواهینامه‌های دوره «دیگر عجیب نیست»

سرکار خانم م.اعتمادی
جناب آقای حسین گلستانی راد
سرکار خانم ف. سلطانی
سرکار خانم ز. شکری 
جناب آقای آیدین خضرایی
جناب آقای مهیار مجاوری
جناب آقای مهرشاد مجاوری
سرکار خانم م. مرتضوی
سرکار خانم ف. منافی
سرکار خانم ف. سوری
سرکار خانم م. ظریفی نیا
سرکار خانم س. اسماعیل زاده
سرکار خانم ل. اسماعيلي

گواهینامه‌های دوره 19 «دیگر عجیب نیست»

جناب آقای امیر محمد افشار
سرکار خانم ز. براتی
سرکار خانم م. حاتمیه
سرکار خانم ز. سنگری مهذب
جناب آقای عباس عسگری
سرکار خانم پ. مرادآبادی
سرکار خانم ر. سنگری مهذب
سرکار خانم ط. رحیمی
جناب آقای سعید چهره پاک
جناب آقای امیر محمد سنگری مهذب

گواهینامه‌های دوره 19 مرزبانی اعتقادی 1 (محور مقدس 1، 2، 3 و 4 و تاریخ تحلیلی اسلام)

 سرکار خانم ا. آقایی
 سرکار خانم ز. براتی
جناب آقای بهنام بهرامی صدر
 سرکار خانم ز. بیگلری
جناب آقای سعید چهره پاک
 سرکار خانم م. حاتمیه
 سرکار خانم ا. دانش طلب
جناب آقای سعید ذوالفقاری
 سرکار خانم ز. سنگری
جناب آقای محمد محسن شکری
 سرکار خانم م. عبدالرحمن
 سرکار خانم ز. کرباسی
جناب آقای احمد گنجی
 سرکار خانم ح. محمدی
 سرکار خانم پ. مرادآبادی
 سرکار خانم ن. مرادی
 سرکار خانم م. نورالهی
جناب آقای سید احمد نیک فکر خیابانی

گواهینامه‌های دوره 16 مرزبانی اعتقادی

سرکار خانم ش. جهان سیر
سرکار خانم ا. حاجی هادی
سرکار خانم ن. دری صفت
سرکار خانم ر. محمود روحانی
سرکار خانم ط. رییسی
سرکار خانم م. عبدالمحمدی
سرکار خانم ف. علی قارداشی
سرکار خانم ک. محمدزاده مشهدی
سرکار خانم ن. محمدی 
سرکار خانم ف. مه
سرکار خانم ن. مهاجرشریف
سرکار خانم ز. مهاجرشریف
سرکار خانم ط. واحدی
سرکار خانم ش. واعظی
جناب آقای امیر حسین هدایتی
سرکار خانم پ. مرادابادی

گواهینامه‌های دوره 15 مرزبانی اعتقادی

جناب آقای نادر ادیبی
جناب آقای مجید اصفهانیان
سرکار خانم ز. آقا موسی
سرکار خانم ر. آل آقا 
سرکار خانم ر. ثبوتی
سرکار خانم ا. جواهری
جناب آقای محمدحسن جعفری
جناب آقای مصطفی خاکساردوست
سرکار خانم ز. خرم دل
سرکار خانم م. خرم دل
سرکار خانم ز. راضی
سرکار خانم ز. صلواتی
سرکار خانم ز. عطایی
سرکار خانم س. معماری فر
سرکار خانم م. یوسف زاده

گواهینامه‌های دوره 14 مرزبانی اعتقادی

سرکار خانم ف. اسکندری
سرکار خانم ز. ایزدپناهی
سرکار خانم ع. آسترکی
سرکار خانم ش. بنائیان
سرکار خانم م. پور حسین
سرکار خانم ز. ترکاشوند
سرکار خانم ص. حسنی
سرکار خانم س. زهره وند
سرکار خانم ف. سرمست
سرکار خانم ف. علیزاده
سرکار خانم ز. علیزاده
سرکار خانم ز. گرامی
سرکار خانم س. مروتی
سرکار خانم ح. یعقوبی

گواهینامه‌های دوره 12 مرزبانی اعتقادی

سرکار خانم س. استادی مقدم
سرکار خانم ف. ایران نژاد
سرکار خانم م. آقابابایی
سرکار خانم ز. خانوردی
سرکار خانم م. خرم دل
جناب آقای سید مجید ذریه سیدی
سرکار خانم ن. رضایی
سرکار خانم ن. رمضانی
سرکار خانم ا. زاده رعیت
جناب آقای ایرج ستاری
سرکار خانم ح. طاهری
جناب آقای علی عبدالمحمدی
سرکار خانم م. کریمی 

گواهینامه‌های دوره 11 مرزبانی اعتقادی

سرکار خانم س. سردابی
سرکار خانم ز. کرمی
سرکار خانم ه. کریمی
سرکار خانم م. محسنی
سرکار خانم س. نورچشمی
سرکار خانم س. رضایی

گواهینامه‌های دوره 10 مرزبانی اعتقادی

سرکار خانم م. اکبری
جناب آقای حیدر رمضانپور
جناب آقای امید شریفیان
جناب آقای محمد جواد خارکن
سرکار خانم س. اسماعیل زاده
سرکار خانم م. احمدی
سرکار خانم ف. توکلی
سرکار خانم ع. جلیلی
سرکار خانم ز. سادات جعفری
سرکار خانم ا. حداد ماهینی
سرکار خانم ا. حداد ماهینی
سرکار خانم ن. خراسانی
سرکار خانم پ. خراسانی
سرکار خانم ز. رناسی
سرکار خانم ز. سعیدی
سرکار خانم م. شاهین
سرکار خانم ن. شعبانی
سرکار خانم ک. شفیعی پور
سرکار خانم ا. عرب ورامین
سرکار خانم ص.  علی عسگری
سرکار خانم م. عمادی
سرکار خانم م. عزیری شیده
سرکار خانم خ.  علی عسگری
سرکار خانم م. عباسی
سرکار خانم و. سادات فرباره
سرکار خانم ز. سادات فرباره
سرکار خانم س. کرمانشاهی
سرکار خانم ز. کرمانی
سرکار خانم ط. میرزازاده
سرکار خانم ف. مقیمی
سرکار خانم م. اسلام نیای طهرانی پور
سرکار خانم ا. اختری
سرکار خانم م. روان بخشی
سرکار خانم ف. رمضانپور
سرکار خانم ن. رضا زاده
سرکار خانم م. دایی رضا

گواهینامه‌های دوره 9 مرزبانی اعتقادی

سرکار خانم ز. اردستانی
سرکار خانم م. اسماعیلی
سرکار خانم پ.  ایمانی
سرکار خانم ز. ایمانی
سرکار خانم ر. آقایی
سرکار خانم ن. باقری
سرکار خانم ف. پیوندی
سرکار خانم ف. حسین کاظمی
سرکار خانم ا. خسروی
سرکار خانم ط. رحیمی
سرکار خانم م. السادات روضاتی
سرکار خانم پ. سیما زارعیان
سرکار خانم ر. طهماسبی
جناب آقای امیرمحمد سنگری مهذب
سرکار خانم م. کریمی
سرکار خانم م. صباغ
سرکار خانم ف. طالبی
جناب آقای حامد عرب احمدی
جناب آقای مسعود محمودی
سرکار خانم م. ملکوتی نیا
سرکار خانم س. ملکوتی نیا
جناب آقای سیدرضا میرعظیمی
جناب آقای احسان نظری
سرکار خانم م. هوشیار والا

گواهینامه‌های دوره 8 مرزبانی اعتقادی

سرکار خانم س. آستانه جورابی
سرکار خانم ز. بالاور
سرکار خانم ا. بالاور
سرکار خانم ا. بورقان فراهانی
سرکار خانم ه. ثمری
سرکار خانم ا. رستمی رهنما
سرکار خانم ز. زیرکی
سرکار خانم م. شامانی
سرکار خانم م. عشاق خسروشاهی
سرکار خانم ف. عقیلی نژاد
سرکار خانم س. فاتحی
سرکار خانم ج. فراهانی کسبی
سرکار خانم ف. کریمی
سرکار خانم م. کشاورز
سرکار خانم ا. گنجی
سرکار خانم ک. نیکمنش

گواهینامه‌های دوره 7 مرزبانی اعتقادی

جناب آقای محمد حسن ارشادی فرد
جناب آقای سیدمهدی علوی
جناب آقای محسن ابوالحسنی
سرکار خانم س. اقبالی
سرکار خانم م. شادلو
سرکار خانم ف. شمس
سرکار خانم م. طهماسبی گرکانی
سرکار خانم م. طهماسبی گرکانی
سرکار خانم ث. کریمی
سرکار خانم ن. محلوجیان
سرکار خانم ز. سادات میری چیمه

گواهینامه‌های دوره 6 مرزبانی اعتقادی

سرکار خانم ف. محمدی
سرکار خانم ز. پیرهادی
سرکار خانم م. رمضانپور
سرکار خانم ز. یاری
سرکار خانم ز. سالاری
سرکار خانم ح. امیری پیکانی
سرکار خانم ز. کمیجانی
سرکار خانم ف. سوری
سرکار خانم ل. امیری
سرکار خانم م. حیدری
سرکار خانم م. مومن زاده
سرکار خانم ط. احمدی
سرکار خانم ا. شایگانیان هما
سرکار خانم س. صمیمی

گواهینامه‌های دوره 5 مرزبانی اعتقادی

سرکار خانم ز. احمدی
سرکار خانم ز. سادات  احمدی
سرکار خانم ف. احمدی بیغش
سرکار خانم م. بهشتی
سرکار خانم ز. پاکروان فرد
سرکار خانم م. تعالی
سرکار خانم ز. حاجیان
سرکار خانم ر. حسنی
سرکار خانم ن. سادات حمزوی
سرکار خانم ع. رسولی
سرکار خانم ز. رضایی گلشن آبادی
سرکار خانم ز. رمضانپور
سرکار خانم پ. شهیدی دلشاد
سرکار خانم ز. شیراوند
سرکار خانم ک. غفوری
سرکار خانم ف. فرامرزی
سرکار خانم ز. قلی زاده بقایی
سرکار خانم ر. کرمی فرد
سرکار خانم ز. محمدقلی
سرکار خانم ح. محمدی
سرکار خانم م. سادات محمدی
سرکار خانم ل. مقیسه
سرکار خانم ن. ملایی سروعلیا
سرکار خانم ف. موسوی
سرکار خانم ا. سادات میرنظامی
سرکار خانم ه. نوروزی پیکانی
سرکار خانم م. نوری
سرکار خانم س. هاشمی
سرکار خانم ط. سادات هاشمی
سرکار خانم ز. میرزائی اسکندری
سرکار خانم م. پاک نهاد
سرکار خانم ز. میرزایی
سرکار خانم ز. حیدری
سرکار خانم ن. قربانی

گواهینامه‌های دوره 4 مرزبانی اعتقادی

سرکار خانم ع. زندی کریمی
سرکار خانم س. فرهمندنژاد
سرکار خانم س. باصبر
جناب آقای محمدرضا  آقاکشی زاده
سرکار خانم ع. کارونی ریزی
سرکار خانم م. صانع پور
جناب آقای محمد قربانی
سرکار خانم ل. شکارچی
سرکار خانم س. مطلبی
سرکار خانم س. مطلبی