گواهینامه‌های دوره محور مقدس 1

در پایان دوره به افراد واجد شرایط طبق نظام ارزشیابی گواهینامه اعطا می‌گردد.


گواهینامه‌های دوره 42 محور مقدس ۱ - مدرس: استاد روشن بین

جناب آقای محمد باقری
سرکار خانم ز. پاپلی
سرکار خانم ز. رهبرپور
جناب آقای امیر سهیلی
سرکار خانم م. شاپوری
جناب آقای محمد مهدی عاصمی
سرکار خانم ل. عظیمی
سرکار خانم ف. علی پرست
جناب آقای امیر حسین محبی
سرکار خانم ن. مختاریان
جناب آقای مسیحا میرخانی
جناب آقای علی اصغر ناظم زمردی

گواهینامه‌های دوره ۳۶ محور مقدس ۱ - مدرس: استاد اسماعیلی

سرکار خانم ن. نجات
سرکار خانم م. حسنی
سرکار خانم م. معادی
سرکار خانم م. خانی
جناب آقای مصطفی طیبی نیا
سرکار خانم م. خلوصی
سرکار خانم ز. کتابچی
سرکار خانم ز. معین فر
سرکار خانم م. دقتی
سرکار خانم و. کریمی
سرکار خانم ر. هاشمی
جناب آقای محمد امین پناهی
سرکار خانم ر. آذرنیوشان
سرکار خانم س. سادات
سرکار خانم آ. خانیکی

گواهینامه‌های دوره 35 محور مقدس 1 - مدرس: استاد مهران

سرکار خانم ف. ابتکاری
سرکار خانم ز. اسماعیلی
سرکار خانم ز. پارسا
سرکار خانم ف. پورمقدس
سرکار خانم م. حاجیان مفید
جناب آقای امیرعطا حکیم زاده
سرکار خانم م. حمیدی
سرکار خانم م. خداکرمی
سرکار خانم م. خطیبی
سرکار خانم س. خلیلی
سرکار خانم ر. دستجردی
سرکار خانم ز. راجی
سرکار خانم م. راجی
سرکار خانم ن. رجوانی
سرکار خانم م. ژیان
سرکار خانم س. شرفی جم
سرکار خانم ز. صادقی
سرکار خانم ف. طالب
سرکار خانم م. ظاهرى
سرکار خانم چ. عظیمی
جناب آقای امین رضا علیزاده
سرکار خانم و. کمالی
سرکار خانم ن. مساح
سرکار خانم ف. مستاجران
جناب آقای مصطفی منصوری
سرکار خانم م. نیکنام
سرکار خانم ف. جعفری

گواهینامه‌های دوره 34 محور مقدس 1 - مدرس: استاد اسماعیلی

سرکار خانم ف. اسلامیه
جناب آقای محمدحسن پوستی
جناب آقای علی پیروزروان
جناب آقای عماد ترابی
سرکار خانم ز. خاکبازان
جناب آقای محمدعلی رزمی آرا
سرکار خانم ح. صانعی
سرکار خانم م. فخلعی
جناب آقای احسان قبادی روبیات
سرکار خانم م. کریم پور
جناب آقای رضا محسنیان
سرکار خانم م. مستوفی زاده
سرکار خانم س. معابی
سرکار خانم ف. میرشریفی
سرکار خانم ب. نقدی
سرکار خانم ح. نوری

گواهینامه‌های دوره 33 محور مقدس 1 - مدرس: استاد صفرزاده

سرکار خانم ز. احمدعلی نژاد
سرکار خانم م. بامری صفا
سرکار خانم س. سالاری
جناب آقای علی طاووسی
سرکار خانم م. طهرانی زاده
سرکار خانم آ. فتاحی زفرقندی
جناب آقای سید فاضل قافله باشی
جناب آقای میلاد میرجلیلی
سرکار خانم نرگس سادات هاشمی دانا

گواهینامه‌های دوره 32 محور مقدس 1 - مدرس: استاد تقوی نژاد

سرکار خانم ف. اکرمی
سرکار خانم م. اوسطی
سرکار خانم ن. بخشایش
سرکار خانم ز. پناهي
جناب آقای رسول حقدادی
سرکار خانم ا. دانش احمدی
سرکار خانم ف. ذراتی
سرکار خانم س. زنجانی ثابت
سرکار خانم م. کرباسی
سرکار خانم ا. مدرس غروی
سرکار خانم ف. ناوک
سرکار خانم ز. نظرزاده
سرکار خانم ت. کلدانی

گواهینامه‌های دوره 31 محور مقدس 1 - مدرس: استاد اسماعیلی

جناب آقای علی احمدی
سرکار خانم ر. ارجمند
سرکار خانم ه. اسفندیاری
سرکار خانم ز. پیرسیاوش
سرکار خانم ن. تهرانی مدبر
سرکار خانم م. چاری
سرکار خانم ف. چاری
سرکار خانم م. حسینی فرد
سرکار خانم م. خواجه
سرکار خانم م. دباغی   الاصل
سرکار خانم م. رجایی
سرکار خانم س. رضوی
سرکار خانم م. سالمی
جناب آقای سیدجواد سجادصادقی
جناب آقای سید مهدی شکرانی
جناب آقای عدنان شیرمحمدی
سرکار خانم م. علی صوفی جوان
سرکار خانم ف. فرج الهی
جناب آقای علی کاظمی
سرکار خانم ن. لکزایی
سرکار خانم س. لواسانی
جناب آقای پوریا مخبریان
جناب آقای علی مهره کش
جناب آقای محمدامین میرشکار
سرکار خانم س. شرفی
جناب آقای احمدرضا مرادی

گواهینامه‌های دوره 29 محور مقدس 1

سرکار خانم س. طاهری
سرکار خانم م. خلوصی
سرکار خانم ز. نجات
سرکار خانم ف. رابط
سرکار خانم ن. امامی
سرکار خانم ز. بختیاری
سرکار خانم ف. حاصلی
سرکار خانم م. خلوصی
سرکار خانم م. دهقان
سرکار خانم ر. ربیعی
سرکار خانم ر. رحمانیان
سرکار خانم ع. رمضانی
سرکار خانم ص. سودمند
سرکار خانم ف. شایق
سرکار خانم م. صادقی
سرکار خانم ر. نصیری
سرکار خانم م. نصیری حقیقی
سرکار خانم آ. حسنی

گواهینامه‌های دوره 28 محور مقدس 1

سرکار خانم م. ابراهیمی
سرکار خانم ح. امینی
سرکار خانم ز. حکمت آرا
سرکار خانم م. خلیلی
سرکار خانم ا. دستاویز
سرکار خانم ز. زارعی
سرکار خانم م. سیف
سرکار خانم م. عدالتی
سرکار خانم ر. قاسمی پور
سرکار خانم ز. قطبیان صفوی
سرکار خانم ش. مجاب
سرکار خانم م. نبی زاده

گواهینامه‌های دوره 26 محور مقدس 1

سرکار خانم خ. بیگدلی شاملو
سرکار خانم ع. ارض پیما
سرکار خانم ز. پارسائیان
سرکار خانم ز. میرمجیدی
سرکار خانم م. اسدیان
سرکار خانم ق. مزیدی
سرکار خانم م. تولیت
سرکار خانم خ. سوخته سرایی
سرکار خانم ف. نیکرویان
سرکار خانم ف. اکبری
سرکار خانم ف. باقر
سرکار خانم م. هنرکار قادر
سرکار خانم غ. آشتیانی
سرکار خانم س. حدیدی
سرکار خانم ف. پارسائیان
سرکار خانم ا. سید صالحی
سرکار خانم ن. صالحی
سرکار خانم م. ظريفي نيا
سرکار خانم خ. نوروزی

گواهینامه‌های دوره 25 محور مقدس 1

سرکار خانم م. اشعری
سرکار خانم س. افضل نیا
سرکار خانم ا. پرهيزکاری
سرکار خانم ف. جلوه مقدم
سرکار خانم ا. خياط زاده
جناب آقای حمیدرضا رازقندی
جناب آقای سیدحمیدرضا شوشتری
سرکار خانم ه. سوهانی
سرکار خانم م. عليزاده یگانه
سرکار خانم س. ناصری
سرکار خانم ع. درمنکی
سرکار خانم ز. هودن

گواهینامه‌های دوره 24 محور مقدس 1

سرکار خانم ا. آزادی
سرکار خانم م. اميني
سرکار خانم ف. حسین زاده
سرکار خانم ح. حق وردی
سرکار خانم م. خوشدل
سرکار خانم ب. خراسانچی
جناب آقای محمد ذهبی
سرکار خانم س. رستمی چگنی
سرکار خانم آ. شاهسوارانی
سرکار خانم ف. فامینی نژاد
سرکار خانم س. فردوسی
سرکار خانم ش. محمدي پرويزيان
سرکار خانم ف. میریانی
سرکار خانم ن. نویسی
سرکار خانم ط. صنایع پسند
سرکار خانم و. چايباغي
سرکار خانم ت. خراتی

گواهینامه‌های دوره 22 محور مقدس 1

سرکار خانم ن. شهناز
سرکار خانم ن. شهزاد
سرکار خانم ب. صادقی ایوری
سرکار خانم ف. باقری
سرکار خانم م. اکبری
سرکار خانم ف. سندگل
سرکار خانم ر. ابراهیمی
سرکار خانم ف. بهرامی
سرکار خانم خ. کیانی
سرکار خانم ل. شفیعی
سرکار خانم ا. بذرافشان
سرکار خانم ع. نور اللهی
سرکار خانم آ. عربی
سرکار خانم ط. عابدی
سرکار خانم ف. تکشی
سرکار خانم ر. میرزایی
سرکار خانم ا. چشک زاده

گواهینامه‌های دوره 19 محور مقدس 1

 سرکار خانم ا. آقایی
 سرکار خانم ز. براتی
جناب آقای بهنام بهرامی صدر
 سرکار خانم ز. بیگلری
جناب آقای سعید چهره پاک
 سرکار خانم م. حاتمیه
 سرکار خانم ا. دانش طلب
جناب آقای سعید ذوالفقاری
 سرکار خانم ز. سنگری
جناب آقای محمد محسن شکری
 سرکار خانم م. عبدالرحمن
 سرکار خانم ز. کرباسی
جناب آقای احمد گنجی
 سرکار خانم ح. محمدی
 سرکار خانم پ. مرادآبادی
 سرکار خانم ن. مرادی
 سرکار خانم م. نورالهی
جناب آقای سید احمد نیک فکر خیابانی