گواهینامه‌های دوره محور مقدس 2

در پایان دوره به افراد واجد شرایط طبق نظام ارزشیابی گواهینامه اعطا می‌گردد.


گواهینامه‌های دوره 29 محور مقدس 2

سرکار خانم ز. احمدعلی نژاد
جناب آقای علی احمدی
سرکار خانم ه. اسفندیاری
سرکار خانم م. اوسطی
سرکار خانم م. بامری
سرکار خانم ن. بخشایش
سرکار خانم م. تولیت
سرکار خانم ف. چاری
سرکار خانم ت. خراتی
سرکار خانم ف. ذراتی
سرکار خانم س. سالاری
سرکار خانم م. سالمی
جناب آقای سید جواد صادقی
جناب آقای علی طاووسی
سرکار خانم م. طهرانی زاده
سرکار خانم م. علی صوفی جوان
جناب آقای علی علیپور
سرکار خانم آ. فتاحی
سرکار خانم ف. فرج اللهی
جناب آقای سید فاضل قافله باشی
سرکار خانم ن. لکزایی
سرکار خانم ا. لواسانی
جناب آقای پوریا مخبریان
سرکار خانم ز. موسوی
جناب آقای میلاد میرجلیلی
سرکار خانم ز. نظرزاده
سرکار خانم ع. نوبختی
سرکار خانم ن. هاشمی دانا

گواهینامه‌های دوره 28 محور مقدس 2

سرکار خانم ز. بختیاری
سرکار خانم ف. حاصلی
سرکار خانم آ. حسنی
سرکار خانم ز. حکمت آرا
سرکار خانم م. خلوصی
سرکار خانم م. خلوصی
سرکار خانم م. خلیلی
سرکار خانم ا. دستاویز
سرکار خانم ف. رابط
سرکار خانم ر. ربیعی
سرکار خانم ر. رحمانیان
سرکار خانم ص. سودمند
سرکار خانم م. سیف
سرکار خانم م. صادقی
سرکار خانم س. طاهری
سرکار خانم ر. قاسمی پور
سرکار خانم ز. قطبیان صفوی
سرکار خانم م. نبی زاده
سرکار خانم ن. نجات
سرکار خانم ر. نصیری
سرکار خانم م. نصیری حقیقی
سرکار خانم ش. مجاب
سرکار خانم ع. رمضانی
سرکار خانم ف. صادقی

گواهینامه‌های دوره 27 محور مقدس 2

جناب آقای مهدی سیوانی
جناب آقای حسن میرزایی
جناب آقای سید حمیدرضا زهرایی
جناب آقای سید محمد موسوی
جناب آقای وحید جعفرزاده
جناب آقای محمد صادق غفوریان
جناب آقای حسین فلاح
جناب آقای مهدی عنایتی
جناب آقای مسلم مودب
جناب آقای رضا حسینی
جناب آقای حامد صفرپور
جناب آقای محمدرضا یزدانخواه

گواهینامه‌های دوره 26 محور مقدس 2

سرکار خانم خ. بیگدلی شاملو
سرکار خانم ع. ارض پیما
سرکار خانم ز. پارسائیان
سرکار خانم ز. میرمجیدی
سرکار خانم م. اسدیان
سرکار خانم ق. مزیدی
سرکار خانم م. تولیت
سرکار خانم خ. سوخته سرایی
سرکار خانم ف. نیکرویان
سرکار خانم ف. اکبری
سرکار خانم ف. باقر
سرکار خانم م. هنرکار قادر
سرکار خانم غ. آشتیانی
سرکار خانم س. حدیدی
سرکار خانم ف. پارسائیان
سرکار خانم ا. سید صالحی
سرکار خانم ن. صالحی
سرکار خانم م. ظريفي نيا
سرکار خانم خ. نوروزی

گواهینامه‌های دوره 25 محور مقدس 2

سرکار خانم م. اشعری
سرکار خانم س. افضل نیا
سرکار خانم ا. پرهيزکاری
سرکار خانم ف. جلوه مقدم
سرکار خانم ا. خياط زاده
جناب آقای حمیدرضا رازقندی
جناب آقای سیدحمیدرضا شوشتری
سرکار خانم ه. سوهانی
سرکار خانم م. عليزاده یگانه
سرکار خانم س. ناصری
سرکار خانم ع. درمنکی
سرکار خانم ز. هودن

گواهینامه‌های دوره 24 محور مقدس 2

سرکار خانم ا. آزادی
سرکار خانم م. اميني
سرکار خانم ف. حسین زاده
سرکار خانم ح. حق وردی
سرکار خانم م. خوشدل
سرکار خانم ب. خراسانچی
جناب آقای محمد ذهبی
سرکار خانم س. رستمی چگنی
سرکار خانم آ. شاهسوارانی
سرکار خانم ف. فامینی نژاد
سرکار خانم س. فردوسی
سرکار خانم ش. محمدي پرويزيان
سرکار خانم ف. میریانی
سرکار خانم ن. نویسی
سرکار خانم ط. صنایع پسند
سرکار خانم و. چايباغي
سرکار خانم ت. خراتی

گواهینامه‌های دوره 19 محور مقدس 2

 سرکار خانم ا. آقایی
 سرکار خانم ز. براتی
جناب آقای بهنام بهرامی صدر
 سرکار خانم ز. بیگلری
جناب آقای سعید چهره پاک
 سرکار خانم م. حاتمیه
 سرکار خانم ا. دانش طلب
جناب آقای سعید ذوالفقاری
 سرکار خانم ز. سنگری
جناب آقای محمد محسن شکری
 سرکار خانم م. عبدالرحمن
 سرکار خانم ز. کرباسی
جناب آقای احمد گنجی
 سرکار خانم ح. محمدی
 سرکار خانم پ. مرادآبادی
 سرکار خانم ن. مرادی
 سرکار خانم م. نورالهی
جناب آقای سید احمد نیک فکر خیابانی