گواهینامه‌های دوره محور مقدس 3

در پایان دوره به افراد واجد شرایط طبق نظام ارزشیابی گواهینامه اعطا می‌گردد.


گواهینامه‌های دوره 27 محور مقدس 3

سرکار خانم س. افضل نیا
سرکار خانم ع. درمنکی
سرکار خانم ز. خاکپاش
سرکار خانم ا. دانش طلب
سرکار خانم ف. میراحمدیان
سرکار خانم ز. شهراد
جناب آقای حمیدرضا رازقندی
سرکار خانم ط. صنایع پسند
سرکار خانم ش. محمدی پرويزيان
سرکار خانم آ. شاهسوارانی
سرکار خانم ز. قائم مقامی
سرکار خانم ع. برهانی
سرکار خانم م. اميني
سرکار خانم ه. سوهانی
سرکار خانم و. چايباغي
سرکار خانم ن. نویسی