گواهینامه‌های دوره محور مقدس 3

در پایان دوره به افراد واجد شرایط طبق نظام ارزشیابی گواهینامه اعطا می‌گردد.


در این دوره گواهینامه صادر نشده است.