گواهینامه‌های دوره محور مقدس 3

در پایان دوره به افراد واجد شرایط طبق نظام ارزشیابی گواهینامه اعطا می‌گردد.


گواهینامه‌های دوره ۲۸ محور مقدس ۳

سرکار خانم ز. احمد علی نژاد
جناب آقای علی طاووسی
سرکار خانم ف. مستاجران
سرکار خانم ن. هاشمی دانا
سرکار خانم آ. فتاحی
سرکار خانم م. صانع پور
سرکار خانم م. اوسطی
سرکار خانم س. انیسه لواسانی
سرکار خانم م. طهرانی زاده
سرکار خانم ا. عرب ورامين
سرکار خانم ن. بخشایش
سرکار خانم م. کشاورز
سرکار خانم ه. اسفندیاری
سرکار خانم پ. مرادآبادی
سرکار خانم م. هوشیار والا
سرکار خانم ز. کرباسی
سرکار خانم م. تولیت
سرکار خانم ا. زاده رعیت
سرکار خانم م. میرجلیلی
جناب آقای محمد امین میرشکار
سرکار خانم ف. چاری
سرکار خانم س. شرفی جم
جناب آقای بهنام بهرامی صدر
سرکار خانم م. سالمی
سرکار خانم س. سالاری
سرکار خانم ز. نظرزاده
جناب آقای علی عبدالمحمدی
سرکار خانم م. علی صوفی جوان
جناب آقای احسان قبادی روبیات
سرکار خانم ن. تهرانی مدبر
سرکار خانم ن. لکزایی
جناب آقای علی اصغر علیپور
جناب آقای سیدفاضل قافله باشی
سرکار خانم م. روان بخش
جناب اقای امید شریفیان مطلق
سرکار خانم ع. نوبختی
سرکار خانم ت. خراتی

گواهینامه‌های دوره 27 محور مقدس 3

سرکار خانم س. افضل نیا
سرکار خانم ع. درمنکی
سرکار خانم ز. خاکپاش
سرکار خانم ا. دانش طلب
سرکار خانم ف. میراحمدیان
سرکار خانم ز. شهراد
جناب آقای حمیدرضا رازقندی
سرکار خانم ط. صنایع پسند
سرکار خانم ش. محمدی پرويزيان
سرکار خانم آ. شاهسوارانی
سرکار خانم ز. قائم مقامی
سرکار خانم ع. برهانی
سرکار خانم م. اميني
سرکار خانم ه. سوهانی
سرکار خانم و. چايباغي
سرکار خانم ن. نویسی