گواهینامه‌های دوره شیطان شناسی 1

در پایان دوره به افراد واجد شرایط طبق نظام ارزشیابی گواهینامه اعطا می‌گردد.


گواهینامه‌های دوره 28 شیطان شناسی 1

سرکار خانم ه. همتیان
سرکار خانم ا. دستاویز
 جناب آقای مهدی واحدی
سرکار خانم ن. نجات
سرکار خانم م. خلوصی
جناب آقای محمدمهدی نجات
سرکار خانم م. حمیدی
سرکار خانم ز. کریمی شهیدی
سرکار خانم م. سیدرصاف
سرکار خانم م. کریمی شهیدی
سرکار خانم ز. سیدرصاف
سرکار خانم ف. راهی
سرکار خانم ز. کریمی شهیدی
سرکار خانم ز. نجات
سرکار خانم ف. خلوصی
سرکار خانم م. خلوصی
سرکار خانم ف. خلوصی
سرکار خانم ف. نجات
سرکار خانم ن. حبیبی

گواهینامه‌های دوره 27 شیطان شناسی 1

سرکار   خانم ا. آزادی
سرکار   خانم و. چايباغي
سرکار خانم ح. حق وردی
جناب آقای حمیدرضا رازقندی
سرکار خانم ز. سنگری مهذب
سرکار خانم ه. سوهانی
سرکار خانم آ. شاهسوارانی
جناب آقای سید حمیدرضا شوشتری
سرکار خانم ط. صنایع پسند
سرکار خانم ن. نویسی
سرکار خانم ف. وزیری
سرکار خانم ز. درمنکی

گواهینامه‌های دوره 19 شیطان شناسی 1

سرکار خانم ز. براتی
جناب آقای بهنام بهرامی صدر
سرکار خانم م. حاتمیه
سرکار خانم ز. سنگری مهذب
سرکار خانم پ. مرادآبادی
سرکار خانم ن. مرادی بویاغچی
سرکار خانم ر. سنگری مهذب
جناب آقای سعید چهره پاک