گواهینامه‌های دوره شیطان شناسی 2

 پایان دوره به افراد واجد شرایط طبق نظام ارزشیابی گواهینامه اعطا می‌گردد.


گواهینامه‌های دوره 19 شیطان شناسی 2

سرکار خانم ز. براتی
جناب آقای بهنام بهرامی صدر
سرکار خانم م. حاتمیه
سرکار خانم ز. سنگری مهذب
سرکار خانم پ. مرادآبادی
سرکار خانم ن. مرادی بویاغچی
سرکار خانم ر. سنگری مهذب
جناب آقای سعید چهره پاک