گواهینامه‌های دوره شیطان شناسی 2

 پایان دوره به افراد واجد شرایط طبق نظام ارزشیابی گواهینامه اعطا می‌گردد.


گواهینامه‌های دوره 28 شیطان شناسی 2

سرکار خانم ا. آزادی
سرکار خانم ح. حق وردی
سرکار خانم م. حمیدی
سرکار خانم ف. خلوصی
سرکار خانم م. خلوصی
سرکار خانم م. خلوصی
سرکار خانم ا. دستاویز
سرکار خانم ز. سنگری مهذب
سرکار خانم ه. سوهانی
جناب آقای سید حمیدرضا شوشتری
سرکار خانم ط. صنایع پسند
سرکار خانم ز. نجات
جناب آقای محمد مهدی نجات
سرکار خانم ن. نجات
سرکار خانم ن. نویسی
سرکار خانم ه. همتیان
سرکار خانم ف. وزیری
سرکار خانم و. چايباغی

گواهینامه‌های دوره 19 شیطان شناسی 2

سرکار خانم ز. براتی
جناب آقای بهنام بهرامی صدر
سرکار خانم م. حاتمیه
سرکار خانم ز. سنگری مهذب
سرکار خانم پ. مرادآبادی
سرکار خانم ن. مرادی بویاغچی
سرکار خانم ر. سنگری مهذب
جناب آقای سعید چهره پاک