گواهینامه‌های دوره سواد رسانه 1 - رسانه شناسی

در پایان دوره به افراد واجد شرایط طبق نظام ارزشیابی گواهینامه اعطا می‌گردد.


گواهینامه‌های دوره 3 سواد رسانه‌ای 1 - رسانه شناسی

سرکار خانم م. اسکندی
سرکار خانم ر. آل آقا
سرکار خانم م. اوسطی
سرکار خانم پ. ایمانی
سرکار خانم ز. پارسا
سرکار خانم ز. پارساییان
سرکار خانم ف. پورانتظاری
سرکار خانم ه. جعفری
سرکار خانم ن. خاتون نیک آبادی
سرکار خانم ز. خاکپاش
سرکار خانم ن. رمضانی
سرکار خانم م. صانع پور
سرکار خانم ز. صلواتی اصفهانی
سرکار خانم م. عبدالمحمدی
سرکار خانم ک. محمدی
سرکار خانم غ. مرادی
سرکار خانم ف. میرزای فشمی
سرکار خانم س. سردابی
سرکار خانم ع. لواسانی
سرکار خانم ا. لواسانی
سرکار خانم ن. هاشمی دانا
سرکار خانم م. طهرانی زاده

گواهینامه‌های دوره 2 سواد رسانه‌ای 1 - رسانه شناسی

جناب آقای مجید اصفهانیان
جناب آقای محمد اسماعیل امیر احمدی
جناب آقای حمید رضا رازقندی
سرکار خانم م. عمادی
جناب آقای سیدفاضل قافله باشی
سرکار خانم ز. سادات قائم مقامی
جناب آقای مجتبی فراتین
جناب آقای محمد صادق بلوچی
جناب آقای مسعود محمودی
سرکار خانم م. کریمی
سرکار خانم ا. جواهری
جناب آقای علیرضا کاظمی 
سرکار خانم ز. عطایی
سرکار خانم ا. زاده رعیت

گواهینامه‌های دوره 1 سواد رسانه‌ای 1 - رسانه شناسی

سرکار خانم س.استادی مقدم
جناب آقای محمدمهدی حسینی
سرکار خانم م. روانبخش
جناب آقای امید شریفیان مطلق
سرکار خانم س. فرهمندنژاد
سرکار خانم م. کریمی
سرکار خانم ن. محمدی
جناب آقای محمدحسن مروی
سرکار خانم س. معماری
سرکار خانم ط.واحدی
جناب آقای محمدحسین کاشانی نیا
سرکار خانم س. اقبالی
جناب آقای محمد ایماشی
جناب آقای محمدامین خراتی
سرکار خانم منصوره فتاحیان
جناب آقای علی محمد عبدالملکی