گواهینامه‌های دوره سواد رسانه‌ای 1 - رسانه‌شناسی

در پایان دوره به افراد واجد شرایط طبق نظام ارزشیابی گواهینامه اعطا می‌گردد.


گواهینامه‌های دوره ۱۷ سواد رسانه‌ای 1 - رسانه شناسی - مدرس: استاد اخباری

جناب آقای کاوه اکبری
سرکار خانم ته منش
سرکار خانم ف. جان نثار
سرکار خانم ف. جعفری
سرکار خانم م. حسن زاده
سرکار خانم س. خلیلی
سرکار خانم ز. راجی
سرکار خانم ر. سالاری
سرکار خانم ف. سعیدی
سرکار خانم ز. صادقی
سرکار خانم م. غلامی
جناب آقای محمدحسین فرجی
جناب آقای سیدپژمان میرجمهری
سرکار خانم م. نظرالهوئی
سرکار خانم م. نورشاهی
سرکار خانم ل. چین آوه
سرکار خانم م. ژیان
سرکار خانم ز. کرباسی
سرکار خانم م. گودرزی

گواهینامه‌های دوره 16 سواد رسانه‌ای 1 - رسانه شناسی - مدرس: استاد مهران

سرکار خانم ف. ابتکاری
سرکار خانم ر. ارجمند
سرکار خانم س. امینی
سرکار خانم ف. باطنی
سرکار خانم ت. بیکی
جناب آقای صدرا تقوی نژاد
سرکار خانم س. حجازی
سرکار خانم م. خشکباری
سرکار خانم ا. رمضانی
سرکار خانم م. سالمی
جناب آقای سیدجواد سجادصادقی
سرکار خانم ز. سنگری مهذب
جناب آقای سعید شعبانی
جناب آقای سیدمهدی قائم فرد
جناب آقای ایمان خراسانی
سرکار خانم ن. نجات
سرکار خانم ط. نجیمی
سرکار خانم م. نژادشیرازی
سرکار خانم ح. نوری
سرکار خانم ن. نویسی

گواهینامه‌های دوره 13 سواد رسانه‌ای 1 - رسانه شناسی - مدرس: استاد اخباری

جناب آقای محمدرضا آقاکشی زاده
جناب آقای احسان قبادی روبیات 
سرکار خانم ژ. حجازی 
سرکار خانم م. جلالی 
سرکار خانم م. جلالی 
سرکار خانم ز. اسماعیلی جونی
سرکار خانم م. ظاهری 
جناب آقای احمد عارفی نیا
سرکار خانم س. طلاچی 

گواهینامه‌های دوره 12 سواد رسانه‌ای 1 - رسانه شناسی - مدرس: سرکار خانم مؤذن

سرکار خانم ف. فرج الهی
سرکار خانم ف. مستاجران
سرکار خانم ا. عرب ورامین
سرکار خانم ز. منشوری
سرکار خانم ر. دستجردی
سرکار خانم م. خدا کرمی
سرکار خانم ن. رجوانی
سرکار خانم ز. کتابچی

گواهینامه‌های دوره 10 سواد رسانه‌ای 1 - رسانه شناسی - ویژه مؤسسه مبین - مدرس: استاد مهران

سرکار خانم ع. جلیلی
سرکار خانم م. اسماعیلی
سرکار خانم ط. حاجی علی
سرکار خانم ن. صفاریان
سرکار خانم ف. کبکی
سرکار خانم م. نصیری نسب
سرکار خانم ر. آقاجانزاده
سرکار خانم ف. میسمی
سرکار خانم و. میسمی
سرکار خانم م. خنجری
سرکار خانم ا. خنجری
سرکار خانم م. عرب پناهان
سرکار خانم م. شاهسواری
سرکار خانم ع. هاشمی
سرکار خانم ن. واضعی
سرکار خانم ف. مرادی
سرکار خانم ف. شانه ای
سرکار خانم م. مستوفی زاده
سرکار خانم ف. محمد کریمی
سرکار خانم م. کریمی
سرکار خانم ا. محبی
سرکار خانم م. داورزنی
سرکار خانم ز. خاکی

گواهینامه‌های دوره 8 سواد رسانه‌ای 1 - رسانه شناسی - مدرس: سرکار خانم طباطبایی

سرکار خانم م. اقبال
سرکار خانم س. انصاریان
سرکار خانم ا. برمخکو
سرکار خانم خ. بیگدلی
سرکار خانم ز. پناهي
سرکار خانم ف. جعفری
سرکار خانم ع. جلیلی
سرکار خانم ا. دستاویز
سرکار خانم س. سالاری
سرکار خانم ر. قاسمی پور
سرکار خانم ن. کامجو
سرکار خانم م. کربلایی
سرکار خانم م. یاسمنی
سرکار خانم ز. فضل آذرشربیانی
سرکار خانم م. طرشتی نژاد

گواهینامه‌های دوره 7 سواد رسانه‌ای 1 - رسانه شناسی - مدرس: دکتر اخباری

سرکار خانم ف. حسین کاظمی
جناب آقای احمد خروجی
جناب آقای محمدعلی زرمی آرا
جناب آقای مهدی رستمی
سرکار خانم ف. رئوف
سرکار خانم ه. سوهانی
جناب آقای کریم سیفی
جناب آقای مصطفی طیبی نیا
جناب آقای مجتبی علی پرست
سرکار خانم م. کشاورز
سرکار خانم ز. لاهوتی فرد
سرکار خانم ق. مزیدی
سرکار خانم س. معابی
جناب آقای محمدباقر معصوم بیگی
جناب آقای مصطفی منصوری
جناب آقای سيد محمود ميرشفيعيان
سرکار خانم ب. نقدی
سرکار خانم چ. عظیمی

گواهینامه‌های دوره 3 سواد رسانه‌ای 1 - رسانه شناسی - مدرس: سرکار خانم طباطبایی

سرکار خانم م. اسکندی
سرکار خانم ر. آل آقا
سرکار خانم م. اوسطی
سرکار خانم پ. ایمانی
سرکار خانم ز. پارسا
سرکار خانم ز. پارساییان
سرکار خانم ف. پورانتظاری
سرکار خانم ه. جعفری
سرکار خانم ن. خاتون نیک آبادی
سرکار خانم ز. خاکپاش
سرکار خانم ن. رمضانی
سرکار خانم م. صانع پور
سرکار خانم ز. صلواتی اصفهانی
سرکار خانم م. عبدالمحمدی
سرکار خانم ک. محمدی
سرکار خانم غ. مرادی
سرکار خانم ف. میرزای فشمی
سرکار خانم س. سردابی
سرکار خانم ع. لواسانی
سرکار خانم ا. لواسانی
سرکار خانم ن. هاشمی دانا
سرکار خانم م. طهرانی زاده

گواهینامه‌های دوره 2 سواد رسانه‌ای 1 - رسانه شناسی - مدرس: استاد بخشایش

جناب آقای مجید اصفهانیان
جناب آقای محمد اسماعیل امیر احمدی
جناب آقای حمید رضا رازقندی
سرکار خانم م. عمادی
جناب آقای سیدفاضل قافله باشی
سرکار خانم ز. سادات قائم مقامی
جناب آقای مجتبی فراتین
جناب آقای محمد صادق بلوچی
جناب آقای مسعود محمودی
سرکار خانم م. کریمی
سرکار خانم ا. جواهری
جناب آقای علیرضا کاظمی 
سرکار خانم ز. عطایی
سرکار خانم ا. زاده رعیت

گواهینامه‌های دوره 1 سواد رسانه‌ای 1 - رسانه شناسی - مدرس: استاد مهران

سرکار خانم س.استادی مقدم
جناب آقای محمدمهدی حسینی
سرکار خانم م. روانبخش
جناب آقای امید شریفیان مطلق
سرکار خانم س. فرهمندنژاد
سرکار خانم م. کریمی
سرکار خانم ن. محمدی
جناب آقای محمدحسن مروی
سرکار خانم س. معماری
سرکار خانم ط.واحدی
جناب آقای محمدحسین کاشانی نیا
سرکار خانم س. اقبالی
جناب آقای محمد ایماشی
جناب آقای محمدامین خراتی
سرکار خانم منصوره فتاحیان
جناب آقای علی محمد عبدالملکی