اجتهاد و تقلید

دوره روش فهم احکام (پاسخ به شبهات اجتهاد و تقلید)

/ravesh-fahm

21 و 22 تیر 1402 به صورت حضوری در تهران