اهمیت نماز خواندن در سنین پایین

از چه سنی فرزندانمان را به نماز خواند عادت دهیم؟

/namaz-khandan-farzandan

از چه سنی فرزندانمان را به نماز خواند عادت دهیم؟