تربیت رسانه

سمینار آموزشی «الماس‌های پنج‌گانۀ تربیت نسل رسانه»

/basaaer-course1402

  «الماس‌های پنج‌گانۀ تربیت نسل رسانه» - با ارائه‌ی دکتر وحید مهران