سرفصل‌های دوره آموزشی «تاریخ تحلیلی اسلام»

بخش دوم - تباهی وصیت