آزمون دوره «ارتباط مؤثر» - ویژه مؤسسه گل نرگس

نظرسنجی دوره «ارتباط مؤثر»

موسسه گل نرگس


  • {{value}}
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
در صورت توصیه کردن این دوره به دیگران چه عبارت، خاطره و مطلبی را نقل می کنید؟ را بنویسید. در صورت توصیه کردن این دوره به دیگران چه عبارت، خاطره و مطلبی را نقل می کنید؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
چه دوره های مهارتی دیگری را برای خود مفید می دانید؟ را بنویسید. چه دوره های مهارتی دیگری را برای خود مفید می دانید؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...