آزمون دوره «ارتباط مؤثر» - ویژه مؤسسه گل نرگس

آزمون دوره «ارتباط مؤثر»

موسسه گل نرگس


  • {{value}}
نام را بنویسید. نام را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام خانوادگی را بنویسید. نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
نام پدر را بنویسید. نام پدر را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
۱. اصلی ترین عامل موثر در مربیگری موفق چیست ؟ را بنویسید. ۱. اصلی ترین عامل موثر در مربیگری موفق چیست ؟ را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
۲. مهارت ها و فنون اصلی ارتباط و مشورت در رابطه مربی و متربی کدامند؟ را بنویسید. ۲. مهارت ها و فنون اصلی ارتباط و مشورت در رابطه مربی و متربی کدامند؟ را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
۳. مهارت های فرعی ارتباط و مشورت در رابطه مربی و متربی چیست؟ را بنویسید. ۳. مهارت های فرعی ارتباط و مشورت در رابطه مربی و متربی چیست؟ را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
۴. مهارت های مشاوره و ارتباط بکار رفته در داستان ارباب ارتباط چه بودند؟ را بنویسید. ۴. مهارت های مشاوره و ارتباط بکار رفته در داستان ارباب ارتباط چه بودند؟ را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
۵. از عوامل سلامت و بیماری قلب و روان چند مورد نام ببرید. را بنویسید. ۵. از عوامل سلامت و بیماری قلب و روان چند مورد نام ببرید. را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
۶. ارتباط برخواسته از رویکرد تربیت فطری - عقلی، چه تفاوتی با ارتباطِ فارغ از این رویکرد (مانند رویکردهای رایج روانشناسی مورد بحث در کلاس) دارد ؟ را بنویسید. ۶. ارتباط برخواسته از رویکرد تربیت فطری - عقلی، چه تفاوتی با ارتباطِ فارغ از این رویکرد (مانند رویکردهای رایج روانشناسی مورد بحث در کلاس) دارد ؟ را کوچک‌تر از 1500 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...