سوال اول


  • {{value}}
اگر بخواهید بصائر را به کسی معرفی کنید، تعریف شما از این مؤسسه چگونه است؟ را بنویسید. اگر بخواهید بصائر را به کسی معرفی کنید، تعریف شما از این مؤسسه چگونه است؟ را کوچک‌تر از 5000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...