دوره مهارت جرأت‌مندی

لینک معرفی دوره مهارت جرأت‌مندی

  • هزینه دوره:هزینه مندرج در جدول به عنوان تعهد حضور از دانشجویان اخذ خواهد شد، و ما بقی هزینه توسط خیریه اهل البیت پرداخت خواهد شد.
  • نحوه برگزاری: به صورت آنلاین، در آموزشگاه مجازی بصائر.
  • گواهی پایان دوره: به افرادی که دوره را با موفقیت بگذرانند، گواهی پایان دوره اعطا خواهد شد.
  • منبع آموزشی:تهیه کتاب برای شرکت در دوره الزامی می‌باشد. 

ظرفیت این دوره تکمیل شده است