نفرات برتر

از آغاز به کار طرح بصائر تشویق دانشجویان برتر و برگزیده جزء اولویت های دست اندرکاران طرح بوده است. به دین منظور در پایان هر دوره براساس نظام مشخصی دانشجویان ارزیابی و از نفرات برتر و برگزیده تقدیر به عمل می آید.
هر دانشجو بر اساس میزان حضور، نتایج آزمونک های كلاسی و بعضا آزمون نهایی همچنین پاسخ به سئوالات متون منتخب (کتابخوانی) دارای امتیازی خاص خواهد شد.
لیست و رتبه افرادی که تاکنون موفق به دریافت جوایز شده اند به شرح زیر می باشد.


جوایز دوره تربیت مدرس مهارت جرأت‌مندی - زمستان 1399

ردیفنام و نام خانوادگیشماره دورهرتبههدیه
١خانم ش.شریف خانیتربیت مدرس١کارت هدیه
٢خانم م.عمادیتربیت مدرس1کارت هدیه
٣خانم ر.کرمی فردتربیت مدرس1کارت هدیه


جوایز دوره‌های 14 تا 16 مهارت جرأت‌مندی - زمستان 1399

ردیفنام و نام خانوادگیشماره دورهرتبههدیه
١خانم ن.مشهدی14١کارت هدیه
٢خانم ز.ایزانلو142کارت هدیه
٣خانم خ.اشکی پور143کارت هدیه
4خانم س.نوروزی151کارت هدیه
5خانم ا.فتاحی زفرقندی152کارت هدیه
6خانم پ.ایمانی153کارت هدیه
7خانم ز.بختیاری153کارت هدیه
8خانم ر.کلهر جهاندوست161کارت هدیه
9خانم م.فخعلی162کارت هدیه
10مهدی رستمی162کارت هدیه


جوایز دوره‌های 9 تا 13 مهارت جرأت‌مندی ویژه کانون حضرت علی اکبر علیه السلام - زمستان 1399
ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
سعید رمضانپور
9
١
کارت هدیه
٢
خانم ن.شریفی
9
2
کارت هدیه
٣
حمیدرضا روستا
9
3
کارت هدیه
4
خانم ن.محمودآبادی
10
1
کارت هدیه
5
خانم ل.جوکار
10
2
کارت هدیه
6
خانم ف.حاتمی
10
3
کارت هدیه
7
خانم ز.سیدرصاف
10
3
کارت هدیه
8
خانم س.غفاری
11
1
کارت هدیه
9
خانم ا.زارع
11
2
کارت هدیه
10
خانم ر.روزافزون
11
2
کارت هدیه
11
خانم م.سهرابی شوریجه
11
2
کارت هدیه
12
خانم م.مهرپرور
11
3
کارت هدیه
13
خانم م.خلوصی
12
1
کارت هدیه
14
خانم ز.حکمت ارا
12
2
کارت هدیه
15
خانم س.طاهری
12
3
کارت هدیه
16
حمیدرضا کوهستانیان
13
1
کارت هدیه
17
خانم ف.گل نشان
13
2
کارت هدیه
18
خانم م.صادقی
13
3
کارت هدیه

جوایز دوره «دیگر عجیب نیست» - زمستان 1399
ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
حسین گلستانی راد
دوره کوتاه مدت
١
کارت هدیه
٢
فرشته سلطانی
دوره کوتاه مدت
١
کارت هدیه
٣
زینب شکری
دوره کوتاه مدت
١
کارت هدیه


جوایز دوره 23 - سال تحصیلی 1400 - 1399

نفرات برتر حضور و کتابخوانی

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
منیره کول
٢٣
١
کارت هدیه
٢
طیبه راشکی
٢٣
٢
کارت هدیه
٣
کلثوم جهانتیغ
٢٣
٣
کارت هدیه
٤
فاطمه شهریاری
٢٣
٤
کارت هدیه

نفرات برتر آزمون و تحقیق

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
سعیده آذرنوش
٢٣
١
کارت هدیه
٢
ام البنین انصاری مقدم
٢٣
٢
کارت هدیه
٣
مرضیه چاری
٢٣
٣
کارت هدیه
٤
نرگس لکزایی
٢٣
٤
کارت هدیه
٥
فاطمه چاری
٢3
٥
کارت هدیه
٦
مینا صوفی جوان
٢٣
٦
کارت هدیه

جوایز دوره 22 - سال تحصیلی 1400 - 1399
نفرات برتر آزمون و حضور در کلاس
ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
نرگس شهناز
٢٢
١
کارت هدیه
٢
نغمه شهرزاد
٢٢
٢
کارت هدیه
٣
بتول صادقی ایوری
٢٢
٣
کارت هدیه
٤
فرزانه باقری
٢٢
٤
کارت هدیه
٥
مرضیه اکبری
٢٢
٥
کارت هدیه
نفرات برتر کتابخوانی و تحقیق
ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
فاطمه بهرامی
٢٢
١
کارت هدیه
٢
انسیه بذرافشان
٢٢
٢
کارت هدیه
٣
افسانه چشک زاده
٢٢
٣
کارت هدیه
٤
ربابه ابراهیمی
٢٢
٤
کارت هدیه
٥
راضیه میرزایی
٢٢
٥
کارت هدیه


جوایز دوره 7 و 8 مهارت جرأت‌مندی - سال تحصیلی 1400 - 1399

ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
سمیه معابی
٧
١
کارت هدیه
٢
منصوره جلالی
٧
٢
کارت هدیه
٣
حامد نصراللهی
٧
٣
کارت هدیه
٤
شیوا شریف خانی
٨
١
کارت هدیه
٥
زینب نجات
٨
٢
کارت هدیه
٦
فاطمه روح افشاری
٨
٣
کارت هدیه

جوایز دوره 26 - سال تحصیلی 1400 - 1399
ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه
١
خدیجه بیگدلی شاملو
٢٦
١
کارت هدیه
٢
عطیه ارض‌پیما
٢٦
٢
کارت هدیه
٣
زهرا پارسائیان
٢٦
٣
کارت هدیه
٤
زهرا سادات میرمجیدی
٢٦
٤
کارت هدیه

جوایز دوره‌های سال تحصیلی 1399 - 1398
ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دوره
رتبه
هدیه (ریال)
١
سعید چهره‌ پاک
١٩
١
8,000,000
٢
زهرا سنگری
١٩
٢
6,000,000
٣
فاطمه سادات میراحمدیان
٢٠
١
8,000,000
٤
زینت شهراد
٢٠
٢
6,000,000
٥
نادر ادیبی
١٥
١
8,000,000
٦
سمیه فرهمندنژاد
١٥
٢
6,000,000
٧
فاطمه مه
١٦
١
8,000,000
٨
نرگس محمدی
١٦
٢
6,000,000
٩
محمد خوانین‌زاده
تاریخ قرآن و حدیث
١
2,500,000
١٠
لیلا شکارچی
تاریخ قرآن و حدیث
٢
1,500,000
١١
قاسم عبدالهی
علم زندگی
١
2,500,000
١٢
فاطمه علیزاده
علم زندگی
٢
1,500,000


جوایز 15 مرداد 1398
ردیف
نام
شماره دوره
رتبه
جایزه
١
جناب آقای امیرمحمد سنگری
11،12،13
١
هزینه سفر عتبات
٢
سرکار خانم ط. رحیمی
11،12،13

٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٣
سرکار خانم ف. علیزاده
١٤
١
هزینه سفر عتبات
٤
جناب آقای مجید اصفهانیان
١٥
١
هزینه سفر عتبات
٥
جناب آقای مصطفی خاکساردوست
١٥
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٦
سرکار خانم ز. عطایی
١٥
٣
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
٧
جناب آقای امیرحسین هدایتی
١٦
١
هزینه سفر عتبات
٨
سرکار خانم ن. دری صفت
١٦
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٩
سرکار خانم ن. مهاجر
١٦
٣
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
١٠
سرکار خانم م. غضنفری مقدم
١٧
١
هزینه سفر عتبات
١١
سرکار خانم ف. پورانتظامی
١٧
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
١٢
سرکار خانم م. فرق یاری
١٨
١
هزینه سفر عتبات
١٣
سرکار خانم ن. شعبانی
تکمیلی 1
١
هزینه سفر عتبات
١٤
جناب آقای امید شریفیان
تکمیلی 2
١
هزینه سفر عتبات
١٥
جناب آقای محمدعلی جواهریان
خانواده نوین
١
هدیه
١٦
سرکار خانم ل. شکارچی
خانواده نوین
1
هدیه
١٧
سرکار حانم ا. زاده­رعیت
خانواده نوین
1
هدیه
١٨
سرکار خانم م. هوشیاروالا
خانواده نوین
2
هدیه
١٩
سرکار خانم م. روانبخشی
خانواده نوین
2
هدیه

جوایز 10 اسفند 97 به مناسبت ایام ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها
ردیف
نام و نام خانوادگی
دوره
ترم
رتبه
جایزه
١
سرکار خانم ز. رمضانپور
ویژه1
١
١
کمک هزینه سفر عتبات
٢
جناب آقای محمد قربانی
٧
٣
١
کمک هزینه سفر عتبات
٣
سرکار خانم ن. رمضانی
١٢
١
١
کمک هزینه سفر عتبات
٤
جناب آقای محمدحسن ارشادی­ فرد
٧
٢
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٥
سرکار خانم ف. احمدی
ویژه1
١
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٦
سرکار خانم ز. خانوردی
١٢
١
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٧
جناب آقای خسرو خسرویان
ویژه1
١
٣
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی

جوایز همایش 25 مرداد 97 
ردیف
نام خانوادگی
دوره
ترم
رتبه
جایزه
١
سرکار خانم ش. بنائیان
١٤
١
١
هزینه سفر عتبات
٢
جناب آقای امبرمحمد سنگری
٩
٢
١
هزینه سفر عتبات
٣
سرکار خانم ج. فراهانی کسبی
٨
٢
ا
هزینه سفر عتبات
٤
سرکار خانم م. حسین پور
١١
١
١
هزینه سفر عتبات
٥
سرکار خانم ف. علیزاده
١٤
١
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٦
سرکار خانم س. نورچشمی
١١
١
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٧
سرکار خانم آ. بورقان فراهانی
٨
٢
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٨
سرکار خانم پ. زارعیان
٩
٢
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٩
سرکار خانم س. مروتی
١٤
١
٣
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
 
جوایز همایش 1 تیر 97
ردیف
نام خانوادگی
دوره
ترم
رتبه
جایزه
١
سرکار ا. میرنظامی
٥
٢
١
هزینه سفر عتبات
٢
سرکار خانم م. صانع پور
٦
٢
١
هزینه سفر عتبات
٣
جناب آقای محمدحسن ارشادی­ فرد
٧
١
١
هزینه سفر عتبات
٤
سرکار خانم م. کشاورز
٨
١
١
هزینه سفر عتبات
٥
سرکار خانم پ. زارعیان
٩
١
١
هزینه سفر عتبات
٦
سرکار خانم ف. مقیمی
١٠
١
١
هزینه سفر عتبات
٧
سرکار خانم م. روانبخشی
١٠
٢
١
هزینه سفر عتبات
٨
سرکار خانم س. هاشمی
٥
٢
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٩
سرکار خانم س. اقبالی
٧
١
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
١٠
سرکار خانم م. رمضانی
٨
١
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
١١
سرکار خانم ن. باقری
٩
١
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
١٢
جناب آقای ح. رمضانپور
١٠
١
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
١٣
سرکار خانم ا. عرب ورامینی
١٠
٢
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
١٤
سرکار خانم هـ. جم
٦
٢
٢
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
١٥
سرکار خانم ا. شایگانیان
٦
٢
٢
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
١٦
سرکار خانم ر. آقایی
٩
١
٣
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
١٧
سرکار خانم ز. رمضانپور
٥
٢
٣
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
١٨
سرکار خانم ز. رناسی
١٠
١
٣
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
١٩
سرکار خانم ک. موسی کاظم
٦
٢
-
هدیه
٢٠
سرکار خانم ز. شفیعی
٦
٢
-
هدیه
٢١
جناب آقای امیرمحمد سنگری
٩
١
٤
هدیه
٢٢
سرکار خانم ر. کرمی­ فرد
٥
٢
-
هدیه

جوایز همایش 12 بهمن 96
ردیف
نام خانوادگی
دوره
ترم
رتبه
جایزه
١
سرکار خانم ر. کرمی­ فرد
٥
١
١
هزینه سفر عتبات
٢
سرکار خانم ف محمدی
٦
١
١
هزینه سفر عتبات
٣
سرکار خانم ع. زندی کریمی
٤
١
١
هزینه سفر عتبات
٤
سرکار خانم ا. میرنظامی
٥
١
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٥
سرکار خانم ر. حسنی
٥
١
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٦
سرکار خانم ح. امیری
٦
١
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٧
سرکار خانم س. فرهمند نژاد
٤
١
٢
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٨
سرکار خانم ز. احمدی
٥
١
٣
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
٩
سرکار خانم ز. حاجیان
٥
١
٣
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
١٠
سرکار خانم پ. شهیدی دلشاد
٥
١
٣
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
١١
سرکار خانم ز. پیرهادی
٦
١
٣
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
١٢
سرکار خانم س. باصبر
٤
١
١
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
١٣
جناب آقای حسین آزادی
ویژه1
١
٣
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
١٤
جناب آقای خسرو خسرویان
ویژه1
١
٣
هزینه سفر مشهد مقدس انفرادی
 
جوایز همایش 16 تیرماه 96
ردیف
نام و نام خانوادگی
جایزه
١
سرکار خانم رضانیا
هزینه سفر عتبات
٢
جناب آقای جواد انتظار
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٣
سرکار خانم عصما اشکنانی
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٤
سرکار خانم کوثر موسی­ کاظم
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٥
جناب آقای حق­ پناه
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٦
جناب آقای عبدالله­ زاده
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٧
جناب آقای میرکریمی
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٨
سرکار خانم زهرا شفیعی
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
٩
جناب آقای سیدهاشم نبی­ یان
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
١٠
جناب آقای خسرویان
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
 
جوایز همایش 14 آبان 95
ردیف
نام و نام خانوادگی
جایزه
1
حجت الاسلام حسینی
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
2
جناب آقای مهدی علوی
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
3
جناب آقای حسین آزادی
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
4
جناب آقای محسن خیری
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
5
جناب آقای بختیاری
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی
6
جناب آقای محمدرضا سلامت
هزینه سفر مشهد مقدس خانوادگی