گواهینامه های مهارت جرات مندی

در پایان دوره به افراد واجد شرایط طبق نظام ارزشیابی گواهینامه اعطا می‌گردد.


گواهینامه‌های دوره 8 - مدرس: سرکار خانم آل طه

سرکار خانم ز. دارابی
سرکار خانم م. شامانی
سرکار خانم ا. صفرپور
سرکار خانم ز. سنگری مهذب
سرکار خانم م. معظمی
سرکار خانم ف. علیزاده
سرکار خانم ش. شریف خانی
سرکار خانم ف. میریانی
سرکار خانم ز. برونک
سرکار خانم ف. روح افشاری
سرکار خانم ا. پورعظیمی
سرکار خانم ف. اسلامیه
سرکار خانم ف. رئیس دانایی
سرکار خانم ز. برومند
سرکار خانم ا. فیروز شورچه
سرکار خانم ن. خوش قلب طوسی
سرکار خانم ز. غایی
سرکار خانم م. خلیلی
سرکار خانم ز. نجات
سرکار خانم س. انصارین

گواهینامه‌های دوره 7 - مدرس: جناب آقای صفرزاده

سرکار خانم ا. مکلایی
سرکار خانم ز. هدایتی
سرکار خانم ف. تقوی
جناب آقای محمدرضا خوشنویس
سرکار خانم ع. وطنی

گواهینامه‌های دوره 6 - مدرس: جناب آقای دکتر اخباری

سرکار خانم ر. آقایی
سرکار خانم ح. یعقوبی
سرکار خانم ز. عابدینی نسب
سرکار خانم س. حاجی شفیعی
سرکار خانم س. معابی
سرکار خانم م. جلالی
سرکار خانم م. جلالی
جناب آقای مجتبی علی پرست
سرکار خانم ن. نویسی
سرکار خانم م. حکیمی مجد
جناب آقای امیرمحمد نجمی
جناب آقای حامد نصرالهی
جناب آقای محمدرضا آل آقا
جناب آقای سیدرضا موسوی

گواهینامه‌های دوره 4 - مدرس: جناب آقای نوری

سرکار خانم ز. شهراد
جناب آقای ق. عبدالهی
جناب آقای ع. عسگری
سرکار خانم س. فرهمندنژاد
سرکار خانم ل. مقیسه
سرکار خانم پ. مرادابادی
جناب آقای مجید اصفهانیان
سرکار خانم ر. آل آقا
سرکار خانم ز. خاکپاش
جناب آقای مصطفی خاکساردوست
جناب آقای بهنام بهرامی صدر
سرکار خانم م. ایمانی
سرکار خانم ا. زاده رعیت
سرکار خانم ف. علیزاده
سرکار خانم ز. صلواتی
سرکار خانم ز. عطایی
سرکار خانم ن. نمکی اشتهاردی
سرکار خانم س. اقبالی
سرکار خانم ن. لطفی
سرکار خانم ف. میراحمدیان
جناب آقای امین راه چمنی