خطاهای شناختی مفهوم بسیار مهمی در مباحث ارتباطات، مدیریت و تصمیم‌گیری‌هامی‌باشد. این‌گونه خطاها هنگام تحلیل، تفسیر و قضاوت ما را در دام خودش گرفتار می کند و باعث عدم ارزیابی صحیح و در نتیجه اشتباه در انتخاب گزینه‌های پیش رو ما می‌شود؛ خطاهایی مانند ذهن‌خوانی، پیشگویی و تعمیم دادن از جمله این خطاهاست. 

یکی از این خطاها اثر لنگر انداختن نام دارد اثر لنگر انداختن یعنی ما با تکیه بر اطلاعات اولیه‌ای که نسبت به یک موضوع داریم آن را به تمام جوانب آن تعمیم می‌دهیم و تصمیم‌هایمان را براساس این ارزیابی غیر کامل می‌گیریم.