به منظور ارزیابی عملکرد مؤسسه بصائر چهار سوال زیر در نظر گرفته شده است: 

پیشاپیش از پاسخگویی شما به این سوالات متشکریم. 

زمان پاسخگویی به این نظرسنجی به اتمام رسیده است.