اگر شما در موقعیتی قرار بگیرید که نتوانید آن را کنترل کنید، ناخودآگاه شوکه ‌می‌شوید و قدرت تصمیم گیری‌ خود را از دست می دهید.

تافلر می‌گوید: وقتی حجم و آهنگ تغییرات محیط از ظرفیت جسمی و روانی ما انسان ها بالاتر می‌رود؛ چنانچه که آمادگی لازم برای درک و پذیرش سرعت تغییرات محیط پیرامون را نداشته باشیم، شرایط از کنترل ما خارج می‌شود و دچار شوک آینده می‌شویم.