عزاداری سیدالشهدا(ع) در زندگی و اندیشه‌ی آیت‌الله سیداحمد خوانساری