گواهینامه‌های دوره تربیت مدرس مهارت جرأت‌مندی

در پایان دوره به افراد واجد شرایط طبق نظام ارزشیابی گواهینامه اعطا می‌گردد.


گواهینامه‌های دوره 4 تربیت مدرس مهارت جرأت‌مندی - مدرس: جناب آقای دکتر مهران

سرکار خانم ن. بخشایش
سرکار خانم خ. بیگدلی
سرکار خانم س. حبیبیان
سرکار خانم ف. حسینی طهرانی
سرکار خانم آ. خانیکی
سرکار خانم ن. رجوانی
جناب آقای سیدجواد سجادصادقی
سرکار خانم ه. سوهانی
سرکار خانم ز. شهراد
سرکار خانم ه. شیرازیان
سرکار خانم م. صانع پور
سرکار خانم آ. فتاحی
سرکار خانم م. فخلعی
سرکار خانم ر. کلهر
جناب آقای حمید کوهستانیان
سرکار خانم ا. لواسانی
سرکار خانم ع. لواسانی
سرکار خانم ف. میراحمدیان
سرکار خانم م. هنرکار قادر

گواهینامه‌های دوره 3 تربیت مدرس مهارت جرأت‌مندی - مدرس: جناب آقای دکتر مهران

سرکار خانم ف. حاصلی
سرکار خانم م. خلوصی
سرکار خانم ف. رابط
سرکار خانم ن. رابط
سرکار خانم ف. شایق
سرکار خانم ص. سودمند
سرکار خانم ا. ملکیان
سرکار خانم ه. همتیان

گواهینامه‌های دوره 2 تربیت مدرس مهارت جرأت‌مندی - مدرس: جناب آقای دکتر مهران

سرکار خانم م. ابراهیمی
سرکار خانم ز. حکمت ارا
سرکار خانم ا. دستاویز
سرکار خانم ر. رحمانیان
سرکار خانم س. طاهری
سرکار خانم ر. قاسمی پور

گواهینامه‌های دوره 1 تربیت مدرس مهارت جرأت‌مندی - مدرس: جناب آقای دکتر مهران

سرکار خانم ف. اسلامیه
سرکار خانم س. اقبالی
سرکار خانم ک. آرین پو
سرکار خانم س. حاجی شفیعی
سرکار خانم م. خلیلی
سرکار خانم ف. رئیس دانایی
سرکار خانم ش. شریف خانی
سرکار خانم ک. شفیعی پور
سرکار خانم م. عمادی
سرکار خانم ر. کرمی فرد
سرکار خانم م. کریمی
سرکار خانم ز. موسوی امجد
سرکار خانم ز. نجات
سرکار خانم ن. نویسی
سرکار خانم س. معابی
سرکار خانم ف. میریانی