گواهینامه‌های دوره تاریخ تحلیلی اسلام

در پایان دوره به افراد واجد شرایط طبق نظام ارزشیابی گواهینامه اعطا می‌گردد.


گواهینامه‌های دوره 27 تاریخ تحلیلی اسلام

سرکار خانم ع. اسلامیه
سرکار خانم س. اسماعیل زاده
سرکار خانم م. تهرانی
سرکار خانم ا. دستاویز
سرکار خانم م. راجی
سرکار خانم ز. سنگری مهذب
سرکار خانم ا. عاطفی سدهی
سرکار خانم ر. قاسمی پور
سرکار خانم م. کرمی
سرکار خانم س. معابی
جناب آقای عبداله ملکیان
سرکار خانم ن. نبید
سرکار خانم ز. نظرزاده

گواهینامه‌های دوره 19 تاریخ تحلیلی اسلام

 سرکار خانم ا. آقایی
 سرکار خانم ز. براتی
جناب آقای بهنام بهرامی صدر
 سرکار خانم ز. بیگلری
جناب آقای سعید چهره پاک
 سرکار خانم م. حاتمیه
 سرکار خانم ا. دانش طلب
جناب آقای سعید ذوالفقاری
 سرکار خانم ز. سنگری
جناب آقای محمد محسن شکری
 سرکار خانم م. عبدالرحمن
 سرکار خانم ز. کرباسی
جناب آقای احمد گنجی
 سرکار خانم ح. محمدی
 سرکار خانم پ. مرادآبادی
 سرکار خانم ن. مرادی
 سرکار خانم م. نورالهی
جناب آقای سید احمد نیک فکر خیابانی