گواهینامه‌های دوره تاریخ تحلیلی اسلام

در پایان دوره به افراد واجد شرایط طبق نظام ارزشیابی گواهینامه اعطا می‌گردد.


گواهینامه‌های دوره 31 تاریخ تحلیلی اسلام - مدرس: استاد صنایع پسند

سرکار خانم ز. احمدعلی نژاد
سرکار خانم ه. اسفندیاری
سرکار خانم ن. تهرانی مدبر
سرکار خانم م. حکم آبادی
سرکار خانم ز. خاکبازان
سرکار خانم ف. ذراتی
جناب آقای امیر ربانی
سرکار خانم س. سالاری
سرکار خانم م. سالمی
جناب آقای محمدمهدی شاه تقی
جناب آقای علی طاوسی
جناب آقای احمد عارفی نیا
سرکار خانم م. علی صوفی جوان
جناب آقای سعید غلامی
سرکار خانم آ. فتاحی زفرقندی
سرکار خانم ف. فرج الهی
جناب آقای سیدفاضل قافله باشی
سرکار خانم ن. قره یاضی
سرکار خانم س. لواسانی
جناب آقای پوریا مخبریان
جناب آقای مصطفی منصوری
سرکار خانم ن. بخشایش
سرکار خانم ن. لکزایی

گواهینامه‌های دوره 30 تاریخ تحلیلی اسلام - مدرس: دکتر روشن بین

سرکار خانم م. بردبار
سرکار خانم ز. صادقی
سرکار خانم ز. مهندسی
سرکار خانم س. مهندسی
سرکار خانم ف. گل نشان
سرکار خانم م. معینی
سرکار خانم ر. موسوی
سرکار خانم پ. ممیز
سرکار خانم م. رزاقی

گواهینامه‌های دوره 29 تاریخ تحلیلی اسلام - مدرس: استاد صنایع پسند

جناب آقای احسان قبادی روبیات
سرکار خانم ط. نجیمی
سرکار خانم ف. آمره
سرکار خانم س. بخشانی
جناب آقای سیدپژمان میرجمهری
سرکار خانم م. حسن زاده

گواهینامه‌های دوره 28 تاریخ تحلیلی اسلام - مدرس: استاد صنایع پسند

سرکار خانم ز. اذربایجانی
سرکار خانم ف. اسلامیه
سرکار خانم م. امینی
سرکار خانم ع. پروین محبی
سرکار خانم س. حبیبیان
سرکار خانم آ. خانیکی
سرکار خانم م. رجایی
سرکار خانم ب. شهام
سرکار خانم ط. صابری
سرکار خانم م. صانع پور
سرکار خانم ز. عزیزی
جناب آقای سعید عموئی
سرکار خانم ف. مستاجران
سرکار خانم ز. میرحاج
سرکار خانم ن. نجات
جناب آقای حامد نصرالهی
سرکار خانم س. نویسی
سرکار خانم م. نیکنام
سرکار خانم م. دقتی
جناب آقای جعفر اخلاصی
جناب آقای محمد اسماعیل امیراحمدی
سرکار خانم ر. طالبیان

گواهینامه‌های دوره 27 تاریخ تحلیلی اسلام

سرکار خانم ع. اسلامیه
سرکار خانم س. اسماعیل زاده
سرکار خانم م. تهرانی
سرکار خانم ا. دستاویز
سرکار خانم م. راجی
سرکار خانم ز. سنگری مهذب
سرکار خانم ا. عاطفی سدهی
سرکار خانم ر. قاسمی پور
سرکار خانم م. کرمی
سرکار خانم س. معابی
جناب آقای عبداله ملکیان
سرکار خانم ن. نبید
سرکار خانم ز. نظرزاده

گواهینامه‌های دوره 19 تاریخ تحلیلی اسلام

 سرکار خانم ا. آقایی
 سرکار خانم ز. براتی
جناب آقای بهنام بهرامی صدر
 سرکار خانم ز. بیگلری
جناب آقای سعید چهره پاک
 سرکار خانم م. حاتمیه
 سرکار خانم ا. دانش طلب
جناب آقای سعید ذوالفقاری
 سرکار خانم ز. سنگری
جناب آقای محمد محسن شکری
 سرکار خانم م. عبدالرحمن
 سرکار خانم ز. کرباسی
جناب آقای احمد گنجی
 سرکار خانم ح. محمدی
 سرکار خانم پ. مرادآبادی
 سرکار خانم ن. مرادی
 سرکار خانم م. نورالهی
جناب آقای سید احمد نیک فکر خیابانی