طرح امین مشهد

نام دوره
مدرس
سال برگزاری
تعداد دانشجویان
نحوه برگزاری
محور مقدس ۲
استاد مشکوری
1402

حضوری