ناحیه مقاومت بسیج شهر ری

لینک سایت بسیج

نام دوره
مدرس
سال برگزاری
تعداد دانشجویان
نحوه برگزاری
مهارت جرأت مندی
استاد بخشایش
1401
45
حضوری
مهارت جرأت مندی
استاد فهیم نژاد
1401
30
حضوری
مهندسی من
استاد اخباری
1401
45
حضوری
مهندسی من
دکتر اخباری
1401
52
حضوری
مهندسی من
استاد بخشایش
1401
28
حضوری
مهندسی من
استاد تقوی نژاد
1401
28
حضوری
مهندسی من
استاد شوشتری
1401
20
حضوری