ناحیه مقاومت بسیج شهر ری

لینک سایت بسیج

نام دوره
مدرس
سال برگزاری
تعداد دانشجویان
نحوه برگزاری
مهندسی من
دکتر اخباری
1401
52
حضوری
مهندسی من
استاد بخشایش
1401
28
حضوری
مهندسی من
استاد تقوی نژاد
1401
28
حضوری
مهندسی من
استاد شوشتری
1401
20
حضوری