شبکه جهانی بیت العباس

نام دوره
مدرس
سال برگزاری
تعداد دانشجویان
نحوه برگزاری
سواد رسانه‌ای ۱
استاد بخشایش
1402
14
حضوری