کانون گفت و گوی دانشگاه اصفهان

نام دوره
مدرس
سال برگزاری
تعداد دانشجویان
نحوه برگزاری
محور مقدس 1
استاد خوشنویس
1402
22
مجازی