مؤسسه گلهای یاس

لینک سایت موسسه گلهای یاس

نام دوره
مدرس
سال برگزاری
تعداد دانشجویان
نحوه برگزاری
محور مقدس 1
استاد مهران
1399
48
مجازی
تاریخ تحلیلی اسلام
استاد خوشنویس
1399
48
مجازی
محور مقدس 2
استاد مهران
1399
31
مجازی
محور مقدس 3
استاد مهران
1399
16
مجازی
مهارت جرأت مندی
استاد اخباری
1400
46
مجازی
تربیت مدرس مهارت جرأت مندی
استاد مهران
1400
29
مجازی