حوزه علمیه حسنیه کاخک

لینک سایت حوزه علمیه استان خراسان

نام دوره
مدرس
سال برگزاری
تعداد دانشجویان
نحوه برگزاری
مهندسی من
استاد مهران
1401
25
حضوری
مهارت جرأت مندی
استاد بخشایش
1400
41
حضوری